Toril Berger Falk er tilsett som drama-/teaterlærar i Fitjar kulturskule frå hausten 2012.

Det er ein svært glad kulturskulerektor Anne Lene Ø. Jordåen som opplyser om dette til Fitjarposten. Ho har lenge hatt ynskje om å starta opp med drama-/teaterundervising i kulturskulen, men har streva med å få tak i kvalifisert lærar. Når læraren no er på plass kan rektoren endeleg ta imot søkjarar til det nye tilbodet. Fleire har allereie søkt, men det er plass til fleire og endå nokre dagar til fristen går ut, opplyser rektoren, og viser til heimesida til kulturskulen, der ein finn meir informasjon om kulturskulen og søknadsskjema.

Toril Berger Falk er i dag tilsett i Stord kulturskule, der ho underviser fire dramaklassar, samstundes som ho er student ved HSH Stord. Ho held på med dei siste eksamenane i desse dagar og gler seg no til å verta ferdig med skulen slik at ho kan ha større fokus på jobben som dramalærar. Frå hausten av skal ho vera dramalærar både i Stord kulturskule og Fitjar kulturskule, og Torill fortel at ho gler seg veldig til å bli kjend med nye elevar på Fitjar.