Wenche Andersen Helland, busett i Dåfjorden, disputerte 27. september 2010 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: ”Communication difficulties in children identified with psychiatric problems”. (Kommunikasjonsvanskar hos barn med psykiatriske problem).

Dette var ein historisk disputas, for ho er den første som har teke doktorgrad i logopedi ved Universitetet i Bergen.

Det var fullsett sal under prøveførelesinga og disputasen, og det var svært interessant og lærerikt å vera tilhøyrar.

Wenche bur i Dåfjorden, er utdanna logoped ved Universitetet i Oslo og har hovudfag i helsefag frå Universitetet i Bergen. Ho er tilsett som logoped ved Stord sjukehus og som seniorrådgjevar/logoped ved Statped Vest i Bergen. Frå 2007-2010 har ho vore ph.d.-kandidat ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen og Regionssenter for barn og unges psykiske helse, Uni helse.

Som del av Wenche sitt forskingsarbeid vart kartleggingsinstrumentet Children’s Communication Checklist Second Edition (CCC-2), utvikla av Bishop for engelskspråklege barn, omsett og tilpassa norsk. Dette instrumentet er veleigna til å kartleggja vanskar med å bruka og forstå språket i ulike sosiale kontekstar.

Wenche  har undersøkt kommunikasjon hos ulike grupper barn med psykiatriske problem med hovudfokus på barn med AD/HD og barn med Asperger syndrom.

Hovudfunna frå forskinga viser at kommunikasjonsvanskar førekjem oftare hos barn med psykiatriske problem enn hos typisk utvikla barn. Avhandlinga understrekar trongen for systematisk kartlegging av språk og kommunikasjon hos barn som vert tilviste psykisk helsevern for barn og unge.

Emnet for prøveførelesinga var :

«Betydningen av systematisk kartlegging ved pedagogiske tiltak for barn med språk- og kommunikasjonsvansker. Teoretiske, metodiske og praktisk/kliniske utfordringer i forebygging og intervensjon.»

Wenche fortalde at utanlandske studiar har vist at ein stor del av barna som er tilviste psykisk helsevern for barn og unge har uidentifiserte kommunikasjonsvanskar.

Desse funna vert også bekrefta i studiar ho har gjennomført av norske barn.

Under disputasen forsvarte Wenche avhandlinga si på ein framifrå måte. Ho  viste kunnskap og fagleg tyngde, reflekterte over og svara på til dels vanskelege og detaljerte innspel frå opponentane.

På festen om kvelden var det mange lovord å høyra både frå leiar av bedømmingskomiteen, professor Arve Asbjørnsen, disputasleiar professor Håkan Sundberg, rettleiarane professor Mikael Heimann og professor Turid Helland og familie og vener.  Alle var imponerte over det grundige, målretta og omfattande forskingsarbeid ho har gjennomført, og er glade for den kunnskap og kompetanse ho har tilført fagmiljøet og den hjelp det kan gje til barn med kommunikasjonsvanskar av ulikt slag.

Me stiller oss i rekkja av gratulantar.