Ordførarane i høvesvis Fitjar og Stord-kommunar, f.v. Harald Rydland (Krf) og Jacob Bjelland (SP) har skrive under på brevet. Foto: Cassandra G. Jespersen/Stord24

Ordførarane i Stord og Fitjar kommunar ber Vestland fylke om eit møte for å drøfte vidare utbetring av vegen til Fitjar.

Av: Cassandra G. Jespersen/Stord24

Fylkesvegen som Fitjar-ordførar Harald Rydland (Krf) og fungerande Stord-ordførar Jacob Bjelland (Sp) her snakkar om, er den som går på vestsida av øya, mellom Sandvikvåg i Fitjar og Leirvik i Stord.

Den om lag 34 kilometer lange vegen har fungert som ei viktig ferdselsåre mellom dei to kommunane sidan han sto ferdigstilt i 1910, og gjekk frå riks- til fylkesveg 1. januar 2010.

– Då vegen vart bygd hadde den ikkje særleg høg standard. Gjennom åra har vegen
komme seg litt etter litt ved hjelp av fleire rundar med vedlikehald og oppgradering, skriv ordførarane i brevet til fylkeskommunen.

Nokre av midlane kom gjennom ein avtale med Bergen kommune i åra 1996-1999, då Fitjar kommune stilte sitt deponi i Svartasmoget til disposisjon for handtering av avfall frå Bergen. Deira eige deponi var nemleg fullt, og ein del av vederlaget Fitjar fekk for tenesta gjekk til opprusting av vegen.

Vegen fekk også midlar til vidare utbetring gjennom bompengeinnkrevjing på ferja mellom Sandvikvåg og Halhjem, etter søknad til Stortinget i 2010. Bompakken, kalla Stord Vestside, samla inn om lag 90 millionar kroner

– Må få gjort noko snarast

Fire delprosjekt skulle prioriterast i bompakken, men eitt gjenstår framleis. Dette delprosjektet gjeld ei strekning på om lag éin kilometer ved Rydlandssago på kommunegrensa.

– Vi forstår det slik at det no ikkje er meir att av bompengane, kjem det fram i brevet til fylkeskommunen.

Meininga med det siste prioriterte delprosjektet var å få til ei punktutbetring som kunne gi gul stripe gjennom området som vert skildra å ha «nærmast umoglege passeringsforhold for tunge køyretøy«.

– Dette er eit område der det lett kan oppstå kork ved ordinær trafikk. I situasjonar der vegen er omkøyringsveg for E39 skal det lite til før det vert stort kaos.

Årsaka til at denne strekninga framleis ikkje har blitt gjort noko med, er mellom anna at dei andre delprosjekta kosta meir enn tiltenkt.

– Som tidlegare nemnt er vegen den einaste omkøyringsvegen over Stord dersom E39 må stengast grunna trafikkulukker, ras og andre forhold. Desse forholda gjer at vi må få gjort noko med vegen snarast råd, står det i brevet.

Deler av strekninga mellom Leirvik og Fitjar på vestsida av øya, er smal og svingete, noko som skapar utfordringar for særleg tungstransport i dei tilfella E39 er stengt. Foto: Google Maps

Grad av utbetring kjem an på ressursane

Ordførarane viser til at Statens vegvesen har hatt ein prosess for å lage reguleringsplan for vegutvidinga i dette området, men at desse ikkje har blitt lagt fram for politisk handsaming i kommunane.

– Dersom ein legg opp til punktutbedring langs eksisterande veg, meiner vi at det ikkje skulle vere behov for omfattande reguleringsplan her. Det skulle ikkje vere nemneverdige interessekonfliktar langs denne delen av vegen.

Kor omfattande prosjektet vert, kjem an på kva økonomiske ressursar som kan vere tilgjengeleg på kort eller lang sikt.

– Slik vi ser det vil det vere å føretrekkje ei ikkje altfor omfattande punktutbetring no, i staden for å vente i mange år framover på ei eventuell større løyving som kan finansiere eit større prosjekt der det vert bygd heilt ny veg på større deler av strekninga.