Det kjem nye naboar vest for Gamlebanken i løpet av godt og vel  eit halvår. Foto: Arne Vestbøstad

No skal det byggjast rundt Gamlebanken.

Det er ikkje jakta på eit hemmeleg gulldeponi som gjer at det blir grave rundt Gamlebanken. Her skal det nemleg koma ein ny firemannsbustad på vestsida.

Det er Bømlo Hus som står ansvarleg for utbygginga. Seljar i Bømlo Hus, Marius Mæland, fortel at dette er fire bueiningar under same tak, med alt på eitt plan, som er under oppføring. Grunnarbeidet starta no nyleg, og Mæland reknar med at bygget skal stå ferdig på seinsommaren eller tidleg på hausten.

Dette er ikkje det einaste bygget selskapet har på teikneblokka i Fitjar. Han fortel at firmaet har planar om å byggja nokre fleire bustader på framsida av Gamlebanken, men det er usikkert om og når det vil skje.

Som den seljaren han er, skryt han av kor attraktive bustader og tomter han no har på hendene: – Dette må vera dei mest sentrale bustadane på heile Fitjar.

 

Betra marknad

Firmaet Bømlohus byggjer bustader frå Austevoll i nord til Bømlo i sør, og Mæland meiner at marknaden no er i ferd med ta seg opp.

– Det siste året-halvanna har marknaden betra seg mykje, og blitt betre enn på mange år, slå han fast. At marknaden i Fitjar ikkje er metta, trass i at opninga av Rossneset har gitt mange nye tomter, kjem til uttrykk i at to av dei fire kommande bueiningane alt er selde.

 

Fasaden mot nord. Illustrasjon:Bømlo Hus