Arkivfoto: Ingrid Hovstad

Debatt: Vindmøller betaler langt mindre skatt enn vannkraft. Hadde det vært like skatteforhold for vannkraft og vindkraft, er det ikke sikkert at vindmøller var så lønnsømme. 

Av: Marthe Hammer, 1. kandidat Vestland SV

Akhtar Chaudhry, nestleder Vestland SV

Klimakrisen er ikke et sted i den fjerne fremtiden. Den er her. Temperaturen i havet og atmosfæren stiger, med det smelter is og havnivået stiger. By etter by på vår klode står i fare for å drukne i vann, og unormalt regn og tørke vil ramme oss uvilkårlig. Vi må gjøre noe, vi må gjøre mye, vi må gjøre alt vi kan, og vi må gjøre det nå! Vi må utnytte nye fornybare energikilder, men tiltakene må igangsettes og gjennomføres slik at folk er med på å gjennomføre dem med glede. Hvis ikke, spiller vi bort kraften som ligger i mennesker i vårt samfunn.

NVE har pekt ut noen områder i landet hvor de mener det kan bygges vindmøller for å produsere strøm. De har jobbet ut fra sitt mandat. Nå må politikerne gjør sin del av jobben. Den kraftige motstanden i de aktuelle kommunene må tas på alvor. Vi trenger innbyggere i disse kommune som medspillere i kampen mot klimaendringer, ikke motspillere. Vindmøller på land er ikke en betingelsesløs velsignelse. Storskala vindmølleutbygging på land representerer ikke bare visuell forurensning og støy, det medfører også irreversible inngrep, mange steder i uberørt natur. Når vi samtidig vet at FNs naturpanel i vår kom med beskjeden om at tap av urørt natur og artsmangfold representerer en like stor trussel som klimatrusselen, så må vi ta det på høyeste alvor. Derfor sier Vestland SV nei til mer vindmøller på land, fordi de planene som nå ligger klar har store negative konsekvenser for natur og miljø.  Vi vet ikke hvem som vil overta ansvar for å rydde opp i «søpla» når en vindmølleinstallasjon er blitt for gamle og eierselskap kanskje har gått konkurs.

Vestland SV krever i tillegg at regjeringen må gjennomgå de konsesjonene som alt er gitt. Mange kommuner opplever at de er blitt ført bak lyset og gått med på å bygge vindmøller på feil grunnlag. Her må regjeringen trå til å se på saken en gang til.

Vindmøller konkurrerer med vannkraft. Konkurranseforholdene virker skeive. Vindmøller betaler langt mindre skatt enn vannkraft. Hadde det vært like skatteforhold for vannkraft og vindkraft, er det ikke sikkert at vindmøller var så lønnsømme.

Selv om det er regjeringen – og eventuelt Stortinget – som må avgjøre hvordan og hvorvidt NVEs plan skal behandles, er dette også en sak for lokalpolitikerne. Lokalpolitikerne kan og må bruke sin påvirkningskraft. NVEs planer er sendt ut på høring. Da må regjeringen lytte til de høringsuttalelsene som kommer inn. Muligheten til å sende in høringsuttalelser må lokalpolitikerne bruke til fulle. SVs kommunepolitikere rundt omkring i landet, og spesielt i aktuelle kommuner, krever at ordførerne bruker tiden og sin administrasjon godt og fremmer forslag til gode, grundige og solide høringsuttalelser. SVs kommunepolitikere vil jobbe for, og stemme for at folkeviljen kommer frem gjennom disse uttalelsene. Det kan stoppe vindmøller der de ikke bør komme.