Fitjar kommunestyre vedtok i går, etter iniativ frå Fitjar Frp, samrøystes å sende brev til fylket om eit svært trafikkfarleg punkt på Fv76 ved Øvrebygda skule. Grete Marit Veka Maraas etterlyste mellom anna gang- og sykkelsti langs den same vegen.

Det spesielle punktet ein sender brev om ligg like sør for Øvrebygda skule (sjå biletet ovanfor), og brevet lyder slik:

«Foredreutval og rektor ved Øvrebygda skule har teke opp ei utfordring med farleg skyssveg ved skulen. Dei/me er uroa over svært mangelfull sikring av veg rett sør for skulen der den kryssar bekk/kulvert. Det er låg støypekant ved kryssinga, ca 25 cm, og det manglar rekkverk. Vegen ber og preg av setningar, støypekant er oppsprukken og høgda frå støypekant og ned til bekk er ca 5m.

I sum ser ikkje vegstrekket særleg tillitsvekkande ut, og foreldra er bekymra for skuleborna som må passere strekninga for å komme til skulen.

Etter oppfordring frå rektor har representantar frå Statens vegvesen vurdert saka, sitat: «kan være enig i at trafikale forhold her kan gi uro for foreldreutvalget».

Saka er likevel avvist grunna manglande midlar. Dei vurderer tiltaket som vedlikehald og ikkje som trafikksikring. 

Kommunestyret i Fitjar deler bekymringane som er komne frå foreldreutvalet ved Øvrebygda skule. Kommunestyret vil be om fortgang i utbetring av dei trafikale tilhøva på staden. Det må leggjast vekt på tryggleiken for skuleborna som dagleg nyttar vegstrekninga til og frå skulen, utan omsyn til om det er vedlikehald eller trafikksikring.

Kommunestyret ber Hordaland sylkeskommune/STatens vegvesen ta tak i saka snarast.».

Gang- og sykkelsti

På spørsmålet frå Veka Maraas om mellom anna gang- og sykkelsti svarte ordførar Wenche Tislevoll:

«Gangstien ved  Øvrebygdaskule langs FV75 er eit problemområde, så lenge fortauet er fysisk adskilt med rekkverk, har kommunen vedlikehaldsansvar. Fortauet det her er snakk om er såpass smalt at ein kjem ikkje til med maskinar for vedlikehald (brøyting/strøing/soping mv.) og fortauet har eit kraftig søkk som gjer at vatn vert ståande på gangstien.

For å få til ei varig og god løysing, burde vegeigar utbetra dette området, med ei breidde på fortauet slik at ein han drive vedlikehald på strekninga, og helning slik at gangstien ikkje vert ståande under vatn etter ei regnbyge.
 
Det me vil gjera av utbetringar er å reinske gangstien for jord, og grusmassar, spyle reint, og legge eit lag med kaldasfalt for å bygge opp søkket i gangstien for å få vekk vatnet. Dette vil bli gjort så snart råd.
 
Når det gjeld trafikksikringsplanen er det vel lagt opp til i planstrategidokumentet at arbeidet med denne skal starte opp i haust, her hadde me inne søknad om tilskot i fjor, men fekk avslag me vil og vil sende inn søknad i år, og det bør kan hende setjast av midlar på investeringsbudsjettet til planen, bør få inn konsulent bistand til planarbeidet.»