Brannverndag på laurdag

I samband med Brannverndagen 2015 vert det  Open dag på Brannstasjonen i Årskog førstkomande laurdag (19.9.).  Fitjar kraftlag vil òg delta med informasjon om brannfare med el. anlegg m.v. Bilete: Frå ein tidlegare brannverndag. Foto: FP-arkiv/HCH

 Som vanleg vert det omvising på brannstasjonen, og borna får prøvesitje i brannbilen. Dei får òg bruke brannsprøyta, trygt assistert av brannfolka. Enkel, gratis servering vert det òg.

I samband med Brannverndagen er det elles sendt ut føgjande pressemelding:

Fryktar brann, men gjer ikkje noko med det

Meir enn halvparten av alle nordmenn fryktar brann mest av alle mogelege heimeulukker. Men dei aller færraste tek konsekvensen av det. Berre to prosent av oss gjennomfører brannøvingar og prøver ut rømmingsvegane heime.

Det kjem fram av ei ny undersøking TNS Gallup har gjennomført for If Skadeforsikring, Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap og Norsk brannvernforening i høve Brannvernveka.

– At det kan begynne å brenne heime der vi bur, på verdas tryggaste stad, er ein så skremmande tanke at vi helst skyv den frå oss. Men faktum er at vi kan gjere det langt tryggare for oss sjølv med enkle tiltak som å sjekke røykvarslaren, passe på at sløkkjeutstyret er i orden, og sørgje for å ha ein god plan for kva vi skal gjere om det skulle begynne å brenne, seier Morten Thorsrud, konserndirektør i If Skadeforsikring.

I brannvernundersøkinga svarar 13 prosent at familien har avtalt fast møtestad utandørs i tilfelle brann. Ti prosent svarar at familien har snakka om kva ein skal gjere, og fem prosent at dei sjølv har ein plan i sitt eige hovud. 54 prosent innrømmer at dei ikkje har tenkt noko særleg over kva dei skal gjere ved brann.

– Det viser at vi berre må fortsette å informere om kor viktig det er å ha brannøving heime. Noko av det beste med å øve er at ein umogeleg kan bomme. Anten konstaterer ein at ting fungerer, eller så finn ein noko å rette på. Begge deler er verdifullt, seier [sett inn namn og tittel] i [sett inn namn på brannvesen].

Brannvernveka
Midt i september er det brannvernveke over heile landet. Nærare 350 brannstasjonar inviterer til open dag med nyttig kunnskap, demonstrasjonar og utdeling av brannhjelmar til borna laurdag 19. september. I tillegg deltek over 600 000 nordmenn i det som truleg kan kallast verdas største brannøving. Skular, barnehagar, bedrifter, institusjonar og andre verksemder skal i sving og trene på brannrutinane. Også familiar kan melde seg på via www.brannvernuka.no og bli med i massemønstringa.

 

Gode råd om kva ei brannøving i heimen bør innehalde

 Heile familien bør vere førebudd på kva ein skal gjere i tilfelle brann. Sett dykk ned og lag ein plan i fellesskap.

 Avtal ein møtestad utanfor bustaden. Dette er viktig for at de skal ha full oversikt over at alle har kome seg i tryggleik.

 Test alternative rømmingsvegar som for eksempel brannstigar og liknande, slik at de veit at dei fungerer og kan brukast av alle.

 Test alle røykvarslarar med testknappen. Sjekk at brannsløkkjeutstyret er lett tilgjengeleg og klart til bruk.

 Evaluer øvinga etter gjennomføring. Oppdagar de at ting ikkje fungerer som tenkt, er det viktig å justere planen og rette eventuelle feil.

 

Nasjonal brannøving

Målet med Nasjonal brannøving er å auke talet på og kvaliteten på brannøvingar i både verksemder og privathushald. Så enkelt deltek ein:

1) Registrer verksemda og/eller familien på www.brannvernuka.no

2) Planlegg og gjennomfør ei brannøving i løpet av september

Ein står sjølv for gjennomføringa av brannøvinga, og bestemmer sjølv kva ho skal innehalde. Deltaking er sjølvsagt gratis. Øvinga skal haldast i løpet av september – gjerne i sjølve Brannvernveka i veke 38, men det er ikkje eit krav. Alle som deltek, blir med i trekninga om premier for til saman 30 000 kroner.