– Står det fleire saker igjen som me veit om, men som me ikkje gidder å gjere noko med, vil det vere veldig urettferdig mot dei som fekk reaksjonar, seier ordførar Harald Rydland (Krf). Arkivfoto: Ingrid Hovstad

Bønder frå Tysnes til Sveio var i går samla for informasjonsmøte om Biogassprosjektet på Stord.

Dei lokale bondelaga sette ned ei arbeidsgruppe, som skulle skaffa meir kunnskap om biogassprosjektet, og sjå på om dette kunne vera av interesse for bøndene i distriktet. I går inviterte arbeidsgruppa lokale bønder til informasjonsmøte.

Husdyrgjødsel og biorest

Kort forklart er Sunnhordland Naturgass interessert i husdyrgjødsel frå gris eller storfe. Denne blandar dei med til dømes matavfall, slakteavfall og fiskeslam for å produsera biogass. Restproduktet: biorest, ynskjer dei at bøndene skal ta tilbake. Dette nyttar so bøndene som gjødsel, i staden for husdyrgjødsla dei leverte i frå seg. Bioresten er luktfri, og meir næringsrik. Bøndene må ha separate lagringsplassar for husdyrgjødsla og bioresten. Det er viktig at desse har tak for å unngå regnvatn i produkta.

Må investera i separate lager

At ein må separate lagringsplassar fører til at mange bønder må investera, i til dømes nye gjødselsiloar, om dei skal vera med på prosjektet.

– Me er interessert i å vera med. Me kunne tenkja oss å både levera husdyrgjødsel, og å ta i mot biorest. Men me jo rekna på om det er lønsamt å investera, fortel Fitjarbonde, Tor Gunnar Andersen.

Arbeidsgruppa til bondelaga, har vore leia av Harald Rydland. Han fortel av samdrifta på Rydland er interessert i å vera med på biogassprosjektet.

– Me er heldige i den forstand at me allereie har to separate lagringsplassar. Me kan ha husdyrgjødsla i gjødselkjellaren under fjøset vårt til SNG kjem og hentar den. Medan gjødselsiloen me har kan nyttast til bioresten. Me treng difor berre investera i tak til siloen, og ikkje heilt ny silo, fortel Rydland.

Jan Kåre Pedersen informerte på vegne av SNG. Foto: Ingrid Hovstad

Ordinær drift frå oktober 2020

SNG var på møte og informerte om statusen på Biogassanlegget. Dei kunne fortelja at dei straks var klare til byggestart, og reknar med å vera i ordinær produksjon frå oktober 2020. SNG informerte ogso om transport.

– Me har sett på fleire løysingar for transport, både båt og trailerar, men ein må planlegga ut frå bøndene som vert med. Det er ikkje noko poeng med store trailerar, om dei ikkje kjem fram på vegane til gardane, fortalde Jan Kåre Pedersen, dagleg leiar i SNG.

To avtalar

Arbeidsgruppa til bondelaga la fram informasjon om blant anna innhald og verdi i bioresten, avtalar, økonomi og framtidig organisering. Dei har sett at det er behov for to avtalar, ein for levering av husdyrgjødsel, og ein for mottak av biorest. Dette fordi nokre bønder vil ha større behov for å levera overflødig husdyrgjødsel. Andre har behov for å ta i mot meir biorest, då dei er i manko med husdyrgjødsel.

Arbeidsgruppa foreslår avtalar med standardiserte prisar, det skal ikkje ha noko å seia kor du bur. Medan varighet, mengde og leveringstidspunkt er noko som må tilpassast for kvar enkelt bonde.

Bøndene må no sjå om dette er noko som kan passa for deira gard. All planlegging av til dømes transport må gjerast ut frå kor gardane ligge, kor store gardane er, og om dei er leverandør, mottakar eller begge deler.

Arbeidsgruppa foreslår no å etablera ei interesseforeining for bøndene. I tillegg satt ein ned ei logistikkgruppe. Desse to bør samarbeida med SNG om lager, transport og avtalar.