I saka om ferjefri E39 mellom Stord og Bergen ber Fitjar kommunestyre samrøystes om at tilknyting til Austevoll vert vurdert. Det skjedde under kommunestyremøtet i dag etter eit framlegg frå Harald Rydland (KrF).

Fitjar kommune støttar elles tilrådinga frå Statens vegvesen som er gjort i konseptutvalsutgreiinga for Aksdal – Bergen; konsept 4c: Midtre linja via Tysnes/Reksteren og konsept 5b: Indre linje via Fusa, med utgreiing av begge alternativ.

Like eins støttar ein at kyststamvegen Aksdal – Bergen vert prioritert inn i planane (NTP) for 2014-2023, med byggjestart seinast 2019.

Det kommunen ikkje vil ha er ei mellombels løysing som inneber ferje.

arnold schwarzenegger steroidi