Austevoll-ordførar Morten Storebø (H) skal ta over roret i Samarbeidsrådet for Sunnhordland etter Fitjar-ordførar Wenche Tislevoll. Foto: Høgre

– Det er viktig for heile Sunnhordland at snøggbåttilbodet mot Flesland og Bergen blir styrka, seier Austevoll-ordførar Morten Storebø (H).

Etter to år som styreleiar i Samarbeidsrådet for Sunnhordland takkar Fitjar-ordførar Wenche Tislevoll (H) av, og vil no overlate roret til partikollega Morten Storebø på Austevoll.

– Tradisjonen i Samarbeidsrådet er at det går på rundgang mellom kommunane. Så no er det Austevoll sin tur. Dette er heilt klart noko eg vil takke ja til, seier Austevoll-ordføraren.

– Kva vil bli dei viktigaste sakene du kjem til å jobbe med?

– Det er veldig mykje som er utruleg viktig. Noko av det eg vil jobbe meir med er å styrke snøggbåttilbodet. Både dette snøggbåtprosjektet med «bussen i Sunnhordland», men eg vil også jobbe for å auke snøggbåtsambandet mellom Sunnhordland og Flesland/Bergen.

Vil auke frekvensen

Storebø meiner det er alt for få i Sunnhordland som nyttar seg av dette tilbodet i dag fordi det er for få avgangar.

– Dette er ein glimrande måte å reise kollektivt på. Du kjem deg veldig lettvint til Flesland og til Bergen sentrum, og det er ei viktig pendlarrute, spesielt for folk som bur på Bømlo og Austevoll.

– Men det er ei stor avgrensing når ein har dei avgangane me har. Eg kan reise inn til Bergen på morgonen, men kjem eg meg ikkje heim igjen så må eg ta bilen. Så her må me ha ambisjon om at rutetilbodet vert auka.

Foto: Norled

Som første ambisjon ser Storebø for seg å jobbe for å auke frå fire til seks daglege rundturar på ruta.

Ordføraren ønskjer også å auke samarbeidet mellom administrasjonen i kommunane i Sunnhordland, ved at også kommunalsjefane i kommunane deltek i samarbeidsmøta.

– Eg har litt ambisjonar om at samarbeidet bør utvidast. Det er eit glimrande forum for ordførarane og rådmennene som sit der. Det eg vil føreslå er å utvide sirkelen, for at også kommunalsjefane i desse åtte kommunane skal bruke Samarbeidsrådet som sin arena. Eg vil bryte ned barrierane og få auka kjennskapen mellom kollegaene i kommunane.

Vil møte oftare

I 2017 skreiv Sunnhordland at Morten Storebø var den ordføraren i Samarbeidsrådet som møtte færrast gongar på møtene i rådet. Ei gjennomgang avisa gjorde viste at Storebø ikkje hadde møtt på nokre rådsmøte i løpet av halvtanna år.

– Eg synest det var litt urimeleg. Det er rådsmøte som er det høgaste organet, men samtidig har eg vore mykje i arbeidsutvalet. Så mine samla bidrag og oppmøteprosnt var mykje større enn det Sunnhordland la til grunn, så eg føler ikkje at eg har skulka vekk ansvaret i Samarbeidrådet. Men no vil eg jo som leiar vere til stades i mykje større grad.