Me har vore på Raunholm og vitja to sauebønder som utfordrar andre bønder til å auka saueflokkane sine.

På Raunholm har John Karsten og Svein Olav ganske store saueflokkar, og no utfordrar dei andre bønder i Fitjar til å auka saueflokkane sine med 10 prosent. John Karsten Raunholm er leiar i Fitjar Sau og Geit, og nemner fleire gode grunnar til at han ønskjer seg fleire sauer og fleire sauebønder i Fitjar.

– Marknaden skrik etter lammekjøt, seier han, ifølgje Nortura manglar dei 100 000 lam no i haust.

– Sauer gir matauk, er med på å utnytta naturen vår på ein måte som ingen andre kan. Det er store unytta beiteområde i Fitjar, t.d. 400-500 dekar med tilsådde vegskråningar i vindmølleparken i Midtfjellet.

– Sauer er kjekke dyr, som gir avkopling og trivsel i ein travel kvardag. Med sauehald følgjer det òg fysisk aktivitet og naturopplevingar.

John Karsten Raunholm presiserer at det følgjer ansvar med å ha dyr. Dyrevelferd er viktig, seier han, og spesielt i lamminga er det nødvendig å følgja med. Sauer treng og tilsyn resten av året for å ta vare på dyrehelsa.

Sjølv har han ein flokk på rundt 30 vinterfora sauer av rasen norsk kvit sau. Denne rasen er avla fram hovudsakleg av dei gamle rasane rygja, dala og steigar. Dette er sauer som treng tett oppfølging i lemminga, for ofte treng dei litt hjelp under forløysinga. Sauebønder med denne rasen treng såleis ikkje lura på kva dei skal finna på i påskehelga.

På nabogarden har Svein Olav Raunholm 20 kvite sauer med mykje rygjablod, og eit fargerikt fellesskap på rundt 20 utegangarsauer. Også han ser ut til å trivast særs godt i lag med sauene sine. Han fortel at villsauene krev mindre enn dei andre. Til dømes klarer dei seg utan hjelp i lemminga. Men også dei krev tilsyn, seier han. Han gir dei litt kraftfôr og ser til at dei er friske. I år har han fått tak i ein flott graver av rasen svartfjes som skal laga lam i sauene hans. Dette er ein kar som ikkje er gentleman og lar dei andre sauene eta først. Han er fremst i køen når maten blir servert. – Dette er heilt vanleg i saueverda, seier Svein Olav, verane får alltid eta først, frå dei er lam, og dei blir alltid størst.

Sauebøndene på Raunholm seier det er viktig å velja den sauerasen som du meiner høver best. Du bør vurdera kva beite du har tilgjengeleg, og ikkje minst kor god tid du har til å hjelpa sauene under lemminga.

Leiaren i Fitjar Sau og Geit seier dei slit litt med rekrutteringa. Dei skulle gjerne sett at fleire ungdommar ville begynna med sau. Ta kontakt, så skal me hjelpa til med gode råd! seier John Karsten Raunholm til slutt.

 

Ingressbilete: John Karsten Raunholm trivst godt i saueflokken sin. Foto: Kjetil Rydland.