Wllwn Karoline Hovstad gjekk av som nestleiar i NMS Sunnhordland i fjor. Arkivfoto.

– Talet på foreiningar har gått ned dei siste åra, men dei som fungerer, arbeider trufast og er sjølve grunnfjellet for alt misjonsarbeid, skriv styreleiar Gunnvald Bjotveit i 2018-årsmeldinga for Sunnhordland område av NMS.

Årsmeldinga blei lagt fram på årsmøtet i Sunnhordland område av Det Norske Misjonsselskap på Halsnøy 25. august. Gunnvald Bjotveit har vore leiar i styret, og fitjarbuen Ellen Karoline Hovstad var nestleiar fram til 26. september i fjor. Då tok Kari Ersland over. Margunn Mortveit er sekretær.

Fitjarbuen Herman Inge Aadland sit i styret for region Bjørgvin, der han er leiar. 1. vara er  Jørgen Knudsen, og 2. vara er Åslaug Nag.

Av årsmeldinga for 2018 går det fram at inntektene i Sunnhordland område av NMS var på kr 1.726.665 mot kr 1.601.200 året før, ein auke på kr 125.465. Foreiningsgåver går litt ned, medan kyrkjeofringar går opp med litt meir.

Herman Inge Aadland er styreleiar i NMS Bjørgvin. Arkivfoto. 

Sunnhordlandsaksjonen for misjon 2018 vart gjennomført i januar–mars, og det vart arrangert 24 møte rundt om i bedehuskrinsane og kyrkjer. Alle møta vart haldne av lokale talarar og leiarar. Prestane har stilt fint opp som før. Prosjektet dette året var «Dela trua på Jesus i Frankrike» Det kom inn kr 90.007 til dette prosjektet, kr. 12.073 mindre enn året før.

Inspirasjonsmøtet i Leirvik bedehus var 10. mars med 49 frammøtte, litt fleire enn i 2017. Pensjonert sokneprest Knut Fredrik Sørheim heldt bibeltime med overskrifta «Frå Abraham til Ibrahim. Treng vi GT? Sjå Guds velsigning og Guds miskunn. Misjonstimen med Kari Skår Sørheim hadde overskrifta «Misjonsarbeidet i dag». Mykje har endra seg. Oppdraget det same. Gudsteneste i Stord kyrkje sundag 11. mars der Knut Fredrik Sørheim preika.

Barna sin misjonsdag har berre vore gjennomført på Fitjar. Takk til dei.

Vi har registrert 34 foreiningar og sju kontaktar etter siste gjennomgang av listene. Sunnhordland har 10 kyrkjelydsavtalar med NMS. Ei ny foreining har kome til: Stord Misjon og Mosjon.

Områdestemnet/årsmøtet vart halde i Skånevik 26. august. Tidlegare sokneprest Jens Olav Mæland var talar. Fyrst i Skånevik kyrkje kl.11.00, der han tala over dagens tekst Luk 17,7-10 med tema «Jesus Kallar, utrustar og gjev vekst». 83 var til stades i kyrkja.

Middagen var på Skånevik Fjordhotell med 58 gjester. Årsmøtet var òg i Skånevik bedehus med 36 til stades. Utanom årsmelding og val litt samtale om arbeidet.

Festen var i Skånevik bedehus kl. 16.30 med 120 frammøte. Jens Olav Mæland tala inspirert over temaet «Det store gjestebodet» til alvor og utfordring og trøyst og glede. KM-karane frå Etne glede med fin og god song. Harald Grønnevik las «Møte i gamlaforeningo» frå boka si «Heimbygd». Styreleiar delte ut blomar og takka for trufast teneste til representantar frå 3 nedlagde foreiningar.

Mortveit yngre kvinneforening i lag med sine gode hjelparar skal ha stor takk for det gode praktiske arbeidet med årsmøtet og festen.

NMS Gjenbruk Bremnes er inne i sitt 13. år og arbeider godt. Inntektene i 2018 var på kr 830.152 mot kr 842.739 året før. Ein nedgang på kr 12.587. Det er trusstyrkjande å sjå at der er så god balanse mellom nye varer som kjem inn og varer som går ut. Overskotet for 2018 vart på kr 364.023 mot kr 385.475 året før, ein nedgang på kr 21.452. Om lag 55 personar er knytte opp til den daglege drifta.

Områdeutvalet har hatt fire møte og handsama 40 saker. Dei største og mest krevjande sakene er Sunnhordlandsaksjonen, Inspirasjonsmøtet, Områdestemnet/årsmøtet og Gjenbruksbutikken. Korleis vi skal få arbeidet til å gå utan sekretær, har vore tema på alle styremøta.

– Ein hjarteleg takk til alle som på ulik måte er med i misjonsarbeidet i Sunnhordland. Takk for omsorg og forbønn. Men mest av alt takk til Gud som gav oss kallet og tenesta! skriv styreleiar Gunnvald Bjotveit til slutt i årsmeldinga.