Fitjar-kvinne må i fengsel etter å ha svindla til seg nær 190.000 kroner frå NAV

Ei kvinne i 40-åra frå Fitjar må sone 60 dagar i fengsel for å urettmessig ha motteke 187.646 i arbeidsavklaringspengar.

Det var i perioden frå januar 2016 til mai 2017 at kvinna fekk summen utbetalt, sjølv om ho i samme periode hadde jobba i til saman over 1000 timar.

Men på meldekorta ho leverte inn til NAV førte ho at ho berre hadde arbeida i 147 timar. Dermed har politiadvokaten sikta ho for brot på to paragrafar i straffelova: For å ha utført grovt aktlaust bedrageri og for å ha gitt uriktige opplysningar til offentleg mynde.

Vart «sjokkert» over totalbeløpet

Sjølv om saka vart avgjort ved ein tilståelsesdom og at kvinna uttrykte anger for svindelen, så tek ikkje Sunnhordland tingrett lett på det ho hadde gjort.

– Sjølv om ho ikkje reflekterte over kor mykje ho urettmessig fekk utbetalt då ho unnlot timeføringa og at totalbeløpet difor «sjokkerte» ho, utelukkar ikkje dette at ho var klar over at for kvar time ho unnlot å føre opp fekk ho tilsvarande utbetalt ein time for mykje, skriv retten.

Retten meiner det ikkje finst nokon grunn å gi ein mildare straff enn fengsel utan vilkår, då vanleg rettspraksis er at trygdebedrageri der beløpet overstiger grunnbeløpet i folketrygda (1G) på om lag 92.000 kroner som regel skal gi ein slik straffreaksjon.

– I denne saka er beløpet circa dobbelt så høgt som 1G. Det klare utgangspunktet må difor vere fengsel utan vilkår.

Redd for fengsel

Kvinna meddelte i retten at ho er redd for fengsel og i staden ønskte å gjere opp for seg ved bot. Retten meiner det ikkje er grunnlag for å imøtekome dette.

– Retten viser til at allmennpreventive omsyn veg tungt i trygdebedragerisaker som dette, og at dei formildande omstenda ikkje er av ein slik karakter at utgangspunktet om fengsel utan vilkår bør fråvikast.

Dermed kjem retten fram til at kvinna må sone ei straff på 60 dagar i fengsel.

Fitjar-kvinna har omsorgsansvar for eit barn, men retten meiner dette kan bli ivareteke av faren under soninga.