Trevarefabrikken Harmonie på Sjoarreset i Øvrebygda. (Arkivfoto)

Verksemder i Hordaland ønskjer å tilsetja fleire

Etter tre magre år er næringslivet positive når det gjeld framtida, syner NAV Hordaland si årlege bedriftsundersøking for 2018.

 

Nær 900 verksemder i Hordaland har svart på spørsmål som mellom anna handlar om etterspurnad av arbeidskraft og eventuelle vanskar med å skaffa ønskt kompetanse.

– Undersøkinga syner at optimismen er tilbake i næringslivet. Både små og store bedrifter i vår region melder at dei ønskjer å tilsetja folk, særleg personell med høgare utdanning. Helsesektoren, bygg, industri og olje går i front etter nokre magre år, seier fungerande fylkesdirektør i NAV Hordaland, Tommy Johansen.

 

Forventar fleire tilsette

I 2016 nådde verksemdene sine forventningar eit botnnivå etter at trenden hadde vore fallande heilt sidan 2013. No har stemninga definitivt snudd, syner NAV Hordaland si undersøking.

– Dette er den største undersøkinga i fylket når det gjeld omfanget av bedrifter. Tala gir oss eit godt bilete av korleis framtida vil sjå ut. I mars 2017 opplevde vi første månad med nedgang i arbeidsløysa sidan midten av 2014. Bedriftene stadfestar at dei trur på auka sysselsetting det neste året, seier Johansen.

NAV Hordaland opplever ein positiv situasjon når det gjeld kor lenge brukarane går ledige. 1510 hordalendingar har kome seg ut i jobb sidan april i fjor, og arbeidsløysa i fylket utgjer 2,7 prosent av arbeidsstokken. Bygg og anlegg (1115), industriarbeid (1022) og reiseliv og transport (788) er dei yrkesgruppene med flest ledige per april, syner ferske tal.

 

Auka digitalisering
– Fleire bedrifter rapporterer at dei er inne i ei stor omstilling når det gjeld automatisering, digitalisering og bruk av robotteknologi. Det er ikkje berre innan IKT at bedriftene ser etter nye folk, men i bygg og anlegg, industri og oljenæringa, der oljeprisen er høgare enn på lenge, seier den fungerande fylkesdirektøren i NAV Hordaland.

Samstundes ønskjer NAV å åtvara mot ei innstramming i arbeidsmarknaden i nokre næringar.

– Innan nokre fagfelt vil bedriftene få problem med å tilsetja folk med den rette kompetansen. Dei varslar at dei ikkje klarer å fylla ledige stillingar fordi det ikkje finst ledig personell innan yrka bedriftene etterspør, seier Johansen.

 

Fakta om NAV Hordaland si bedriftsundersøking 2018:

• 871 bedrifter har gitt svar.
• Undersøkinga handlar om bedriftene sine forventningar for 2018 og deira eiga meining.
• Tala er ikkje vekta for størrelse på føretaket. Store og små bedrifter tel like mykje. Unntaket er fylkesanslag på tilsette om eitt år.