På det gamle legekontoret har staben i Fitjar fått seg eit eigna møtelokale. F.v. Elisabeth Oma, Harald Rydland, Olav J. Oma, Fridleif Lydersen, Jan Overweg og Kristian Skumsnes. Foto: Kjetil Rydland.

Fitjar kyrkjekontor flyttar på seg

Kyrkjekontoret har flytta ein etasje opp, og er i desse dagar i ferd med å etablera seg i det gamle legekontoret på oppsida av rådhuset.

 

– Me melde vår interesse då dokter Eikeland flytta ut for snart to år sidan, seier kyrkjeverje Harald Rydland. Han legg til at det høvde bra for Fitjar kommune å få kyrkjestaben ut av kontora i underetasjen, slik at kommunen kunne nytta desse lokala sjølv. 

 

Før kyrkja kunne flytta inn, måtte det gjerast ei vøle, men no har det meste kome på plass. Kyrkjeverje Harald Rydland vedgår at plasseringa ikkje er så sentral som før, då dei sat like ved sida av kundetorget. No vil dei bruka den gamle dokterinngangen på oppsida av rådhuset.

– Men behovet publikum har for å møta opp personleg, har minka, meiner kyrkjeverja.

 

Han legg til at dei beste dagane for å treffa folk på kyrkjekontoret er onsdag og fredag. Og på ytterdøra heng oppslag med telefonnummer til prestane, kantor Overweg og kyrkjeverja. Rydland vil altså ikkje garantera at det er folk til ei kvar tid, og det er alltid lurt å ringja på førehand.

 

Sokneprest Olav Oma poengterer at det er eit stort framskritt at dei har fått eit felles møterom midt mellom kontora til prestane, kantoren, kyrkjeverje Rydland og kontormedarbeidar Elisabeth Oma. I dette fellesrommet kan staben på kontoret halda møte med mindre grupper frå kyrkje- og kristenliv i Fitjar. Og dei ser det som ein stor fordel å ha eit slikt lokale tilgjengeleg heile tida.

Som tør vera kjent for dei fleste, får me endringar i kyrkjestaben òg i nærmaste framtid. Sokneprest Olav J. Oma har teke imot eit treårig vikariat som sokneprest i Stord, og blir innsett i dette embetet allereie første påskedag, som er 1. april. Frå denne datoen vil Fridleif Lydersen fungera som sokneprest i Fitjar inntil vidare. Tilsetjing av meir permanent sokneprest i Oma sitt fråvær vil bli gjort av Bjørgvin bispedømmeråd i mai eller juni, trur kyrkjeverje Harald Rydland. 

 

Sokneprest Oma byrjar altså snart i Stord, men det blir ein glidande overgang. Han held gudstenester i Fitjar 8. og 15. april. Og sluttar av tenesta i Fitjar med konfirmasjon 12. og 13. mai.

 


Her har eg flott utsikt, seier kyrkjeverje harald Rydland, som neppe har tid til å nyta utsikta heile tida. Foto: Kjetil Rydland.

 


Kyrkjekontoret har ikkje fastse opningstider, men på ytterdøra finn du telefonnummer slik at du kan ringja og avtala tid. Foto: Kjetil Rydland.