Fitjar Merkaniske Verksted, viktig bidragsytar til sysselsetjinga i Fitjar. Arkivfoto Fitjarposten / Kjetil Rydland. 

NAV ventar færre ledige i Hordaland i 2018

Situasjonen på arbeidsmarknaden har betra seg, og spådommane for neste år er gode: NAV Hordaland trur arbeidsløysa i 2018 vert redusert med nye 6 prosent.

 

Desember 2017 vart nok ein månad der arbeidsløysa gjekk ned i Hordaland, skriv Eivind André Pettersen i NAV i ei pressemelding. Summerer ein opp dei heilt ledige og personar som er i arbeidsmarknadstiltak, har vi ein nedgang på 84 personar (–0,8 %) samanlikna med november.


Positiv utvikling

Assisterande fylkesdirektør i NAV Hordaland, Tommy Johansen, trur på ei positiv utvikling i arbeidsmarknaden òg i 2018.

– Vi trur at etterspurnaden etter arbeidskraft i Hordaland vil veksa raskare enn veksten i arbeidsstyrken. Vi ventar ein reduksjon i talet på ledige på om lag 6 prosent, eller 500 personar, seier Johansen.

Det er no solid vekst i heile verdsøkonomien og gode utsikter for norsk eksport. Drivarane i norsk økonomi i 2018 er venta å vera investeringar i bedrifter og offentleg sektor. Samla sett er det gode utsikter til investeringar som genererer aktivitet, særleg på fastlandet. NAV ventar størst sysselsetjingsvekst innan industri og personleg tenesteyting. Av regionane trur ein at Bergen/Askøy og Sunnhordland vil få størst vekst.

– For store delar av dei indre og nordlege strøka av Vestlandsregionen er den økonomiske situasjonen stabil og svakt positiv. Både oljeindustrien rundt Bergen og resten av næringslivet i dei sentrale strøka har gode utsikter.


Færre heilt ledige

Hordaland har 3994 langtidsledige, som er 535 færre enn på same tid i fjor.

Det er for tida 529 permittere i NAV sine register (–53,1 prosent).

Det er 7644 heilt ledige i Hordaland, som er 1911 færre enn i fjor (–20 %).

Hordaland prioriterer å få ungdom og langtidsledige inn på tiltak. Totalt sett er det 2092 personar i tiltak.

– Nedgangen i arbeidsløysa i 2017 femnar om dei fleste grupper: Unge, eldre, innvandrarar og langtidsledige, og dei fleste yrkesgruppene, seier Johansen.

 

Statistikken over kommunane i Hordaland viser at arbidsløysa i Fitjar ligg på gjennomsnittet fylket (2,7 %), og har hatt ein liten nedgang sidan i fjor.