Fitjarsjøen 38 blir snart opna, fortel utvalsleiar Grete Marit Veka Maraas. Arkivfoto FP/HCH.  

Møte i Utval for oppvekst og omsorg

Utval for oppvekst og omsorg hadde oppe fleire saker i går som er av interesse for ålmenta, blant andre det nye legesenteret, flyktningsituasjoen og drifta av Fitjarsjøen 38, der huset til Knut L. Rydland stod. 

 

Utvalsleiar Grete Marit Veka Maraas fortel at den nye helse- og soaialsjefen Anne Økland var med på sitt første utvalsmøte i går. Det er hennar «departement» utvalet steller med, i tillegg til fagområdet til skule- og oppvekstsjef John Karsten Raunholm. Marass har gitt oss ei kort oppsummering frå møtet i går. 

Legesenteret

Det har kome reaksjonar frå publikum om at det var vanskeleg å kome gjennom på telefon og at det var lang ventetid. På bakgrunn av dette har det blitt stilt spørsmål både frå politikarar og publikum om legetenesta i Fitjar kommune.

Konklusjonen etter gårsdagens møte er at ting har begynt å gå seg til, fortel utvalsleiar Grete Marit Veka Maraas. Utstyret er på plass, telefonsystemet fungerer, og folk har begynt å bruka dei ordningane som er. Men det er litt uheldig at ein ikkje kan ta blodprøvar seint på dagen, for då får me ikkje sendt dei med Posten. 

Som kjent har ein av legane sagt opp og er allereie slutta i Fitjar kommune. Dei to gjenverande dokterane vil deal på oppgåvene hans inntil vidare. Den ledige stillinga, er lyst ut på nytt, med søknadsfrist 24. oktober. Medan me ventar på den tredje legen, som me vonar vil vera ei kvinne, har me sett inn ekstra ressursar på kontor/laboratorium, fortel Grete Marit Veka Maraas. 

 
Ho minner om at alle som har hatt bruk for akutthjelp, har fått akutthjelp. No har me det slik som i mange andre kommunar, seier ho. Men Fitjar kommune gjer det dei kan for å få den tredje legen på plass, og ho vonar det ordnar eg snart. 

BTI – Betre Tverrfagleg Innsats 

Rapport frå Helsetilsynet (5/2009) konkluderer med at det er svært alvorleg at det sviktar i kommunane si tilrettelegging, samordning og oppfølging – både når det gjeld å fange opp, utreda og følgje opp utsette barn og unge. I 90 av 114 kommunar vart det avdekka brot på regelverket. Difor rår utvalet kommunestyret til å gjera vedtak om at Fitjar vert BTI-kommune frå 2017. 

 
BTI er ein organisasjonsmodell for tidleg innsats overfor barn og unge det er knytt uro til, og betre samhandling mellom dei ulike kommunale tenestene som er i kontakt barn og unge. Modellen har tre grunnleggjande formål:

* Tidleg identifisering og innsats

* Betre samordning av kommunalt (og statleg) tenestetilbod 

* Medverknad

Dei tre formåla dannar viktige premissar for den underliggjande satsinga på å komme tidlegare inn i saker for å hindre meir alvorlege og varige problem hos barn og unge. 

Modellen er opphavleg henta frå Danmark og er tilpassa norske forhold i utvalde nøkkelkommunar. Konkret kan ein seia at BTI handlar om at barn skal bli sett og få tilpassa hjelp tidleg, og at dei aldri er åleine med sine utfordringar. Det handlar om at foreldra skal få den hjelpa dei treng tidleg og at dei ikkje står åleine, men har nokon som går saman med dei.

 

Ingen nye flyktningar

Det er ikkje så stor flyktningstraum til Noreg for tida, og det er bestemt at berre kommunar med over 5000 innbyggjarar skal få ta imot flyktningar. Dette tyder at Fitjar truleg ikkje får nye flyktningar med det første. Inkludert to barn som er fødde her i landet, har Fitjar i augneblinken 37 flyktningar. 

Etter kvart har Fitjar bygt opp eit godt tverrfagleg apparat for å ta seg av flyktningane. Dersom me ikkje får fleire flyktningar, kan det få budsjettmessige konsekvensar. Det utvida formannskapet i Fitjar skal diskutera 2018-busjettet på møtet sitt 31. oktober. 

 

Spørsmål frå utvalsleiar Maraas:

Utvalsleiaren nytta høvet til å spørja skule- og oppvekstsjef John Karsten Raunholm om beredskapen mot mobbing i Fitjar. Han fortalte at han hadde teke kontakt med skulane før skuleåret start. Skulane skal ha verktøy for å ta det på eit tidleg stadium. Lærarane er fullt oppegåande, og Fitjar er ein MOT-kommune.

Fitjarsjøen 38: Helse- og sosialsjef Anne Økland kunne fortelja at dei tre leilegheitene er tildelte. Alle er ikkje flytta inn, men det vil skje snart. Kontorlokalet i 1. etasje har og stått tomt. Her vil det snart bli legemiddelassistert rehabilitering, tenesta vil bli flytta frå Havnahuset til Fitjarsjøen 38. Utvalseiar Grete Marit Veka Maraas kjenner seg trygg på at det vil fungera mykje betre enn no.