Godt arbeidsår for for NMS i Sunnhordland 

2016/17 var eit godt arbeidsår for NMS i Sunnhordland. Fleire fitjarbuar står sentralt i arbeidet.

Her er årsmeldinga:

Gunnvald Bjotveit har vore leiar i styret. Varaleiar er Ellen Karoline Hovstad.  Margunn Mortveit er sekretær. Representant i Regionstyret for Bjørgvin Region av NMS er Hermann Inge Aadland frå 21.08.16. 1. vara: Jørgen Knudsen og 2. vara: Åslaug Nag. Dei er valde for tre år. 

Områdekontoret på NMS Gjenbruk Bremnes har vi som eit kontaktpunkt med oppevaring av hjelpemidlar og arkiv. Avtalar og spørsmål kjem gjerne privat. Områdeutvalet har teke ansvar for at arbeidet i Sunnhordland område av NMS i store trekk vert vidareført. Edel Johanne Sørvik deltek med mykje godt frivillig arbeid.

Områdestemnet/årsmøtet vart halde på Fitjar 21. august.
Malimisjonær/misjonskonsulent Ingvald Andersen Frøyen var talar. Fyrst i Fitjar kyrkje kl.11.00  med teksten Matt 19,27-30. Om den rike unge mannen.  114 frammøtte. Song av Elisabeth Moldestad og Olav Oma.  

Middagen var på Fitjar bedehus med 55 gjester. Årsmøtet var òg i Fitjar bedehus med 37 tilstades.  Utanom årsmelding og val litt samtale om arbeidet i området vårt.

Festen var på Fitjar bedehus kl. 16.30 med 98 frammøte.
Ingvald Andersen Frøyen tala over emnet: «Misjon i gangfart». Vi har lært at evangeliet har hast, men vi opplever at Gud har tid. Mykje av arbeidet skjer til fots. Etter 30 år i Mali er det 150 kristne fordelt på 2-3 kyrkjelydar. Viktig at fulanarane opplever seg som ekte kristne med sin eigen kultur i botnen.  Song av Sofie Tislavoll, Berit Hovstad og Hans Gunnar Nilsen. Misjonsforeiningane på Fitjar skal ha stor takk for det gode praktiske arbeidet med årsmøtet og festen.

Sunnhordlandsaksjonen for misjon 2017 vart gjennomført i januar – mars, og det vart arrangert 24 møte. Prosjektet dette året var «Dela trua på Jesus på Madagaskar» Det kom inn kr. 102.080,- til dette prosjektet. Kr. 3.558,- meir enn året før. 

Inspirasjonsmøtet i Leirvik bedehus var 11. mars med 44 frammøtte. Litt mindre enn i 2016. Tidlegare Madagaskarmisjonær Kaare Martin Bakke heldt bibeltime med tema: «Guds plan» med å visa Guds aktive handling frå Abraham til Jesus og understreking av oppdraget vidare til den kristne kyrkja slik det er gjeve i Misjonspåbodet, Matt 28, 18-20.  
Misjonstime om samarbeidskyrkja på Madagaskar. Spesielt aktuelt sidan NMS starta misjonsarbeidet der i 1867. 150 års jubileum i år.
Kyrkja er langt på veg sjølvhjelpen. NMS har 5 misjonærar i dag. 2-3 nye kyrkjelydar vert danna kvar veke. 2-3 gudstenester kvar sundag i kyrkjene. Misjonsarbeidet ber rike frukter. God og gjevande song av Sverre Olav Lundal.

Barna sin misjonsdag har berre vore gjennomført på Fitjar. Kva kan vi gjera for å styrkja misjonsarbeidet for borna? Bør vi vera flinkare til å tilby misjonsstoff til kyrkja lokalt?

Vi har registrert 39 foreiningar og 6 kontaktar.  Sunnhordland har 10 kyrkjelydsavtalar med NMS. Det er no ei omlegging i oppfylginga frå NMS. I staden for å fokusera på prosjekt, så vert det fokusert på landet der misjonsprosjektet er.

Siste året har det vore  fire misjonstemne, to på våren og to på hausten. Foreiningane arbeider trufast og er sjølve grunnfjellet for alt misjonsarbeid. 

NMS Gjenbruk Bremnes  er inne i sitt 12. år og arbeider godt. Inntektene i 2016 var på kr. 887.800,- mot kr. 842.700,- året før. Ein auke på kr. 45.100,-  Overskotet for 2016 vart på kr. 458.232,- mot kr. 496.285,-  året før, ein nedgang på kr. 38.053, -,  Innteningsprosent på 51,61.  Om lag 55 personar er knytte opp til den daglege drifta. Desse gjer eit stort og verdifullt misjonsarbeid. 

Områdeutvalet har hatt 4 møte og handsama 43 saker. Dei største og mest krevjande sakene er Sunnhordlandsaksjonen, Inspirasjonsmøtet, Områdestemnet/Årsmøtet og Gjenbruksbutikken. Korleis vi skal få arbeidet til å gå utan sekretær, har vore tema på alle styremøta.

Ein hjarteleg takk til alle som på ulik måte er med i misjonsarbeidet i Sunnhordland. Takk for omsorg og forbøn. Men mest av alt takk til Gud som gav oss kallet og tenesta.

Gunnvald Bjotveit