Meir info om fase III på Midtfjellet

Midtfjellet Vindpark AS har som kjent gått inn for å byggje vidare ut med det dei kallar Fase III. På nettsidene finn me meir info om denne utbygginga.

Me siterer:

«Midtfjellet har, for fase III, benyttet tilnærmet de samme leverandørene som stod for prosjektering og utførelse for fase I og II. Følgende hoved-leverandører deltar på fase III:

• Nordex Energy GmbH (Tyskland) leverer vindturbinene og har ansvar for prosjektering, bygging, transport, montasje, test og drift av turbinene.

• TS Maskin AS (Stangeland) utfører prosjektering av veier og oppstillingsplasser samt utfører alle arbeider i forbindelse med grunn og fundamenter.

o Engevik og Tislevoll AS fra Fitjar utfører arbeidene med fundamentene som en underleverandør til TS Maskin.

• Siemens AS vil foreta utvidelse av hovedfordelingen i transformatorstasjonen samt utfører alle nødvendige elektriske analyser for å sikre at      anlegget tilfredsstiller alle myndighetskrav.

• Nexans AS leverer 36 kV kabler og fiberkabler samt diverse utstyr.

• Fitjar Kraftlag SA vil bistå ved tilkobling av kabler i turbinene.

• Apply TB utfører prosjektering, oppkobling og test av fiberanlegget.

• Sweco AS utfører prosjektering av fundamentene samt utfører grunnundersøkelser. Fundamentet er tredjeparts verifisert av DNV GL i Danmark og godkjent av Nordex.

• Sinus AS har foretatt støyanalyser.

• Norconsult AS har utarbeidet designmanualen og analyser for skyggekast, samt fotomontasje.

• SgurrEnergy Ltd (Glasgow), produksjonsberegninger.

• Advokatfirma Thommessen AS, juridisk bistand.

• Midtfjellet AS vil forestå prosjektledelse og byggeledelse med egne ansatte.

• I tillegg, flere konsulenter innleid til Midtfjellet Vindkraft AS sin organisasjon.

• DNV GL har utført en teknisk Due Diligence på hele prosjektet.

 

Litt teknisk informasjon:

Vindturbinene er av typen Nordex 117/3600 – TS91. Det vil si at turbinen er 91 meter høy til senter av rotor. Rotorens diameter er 117 meter. Hver enkelt turbin produserer 3600 KWh ved full produksjon. Totalt vil fase 3 ha installert 39,6 MW og vil årlig produsere brutto ca. 114 GWh. Total produksjon i vindparken, etter fase 3 er i drift, vil være 422,5 GWh. 

Veier, oppstillingsplasser og fundamenter vil bli utført med samme kvalitet som dagens anlegg, hva gjelder tilpasning til naturen.

Støyanalysen viser en mindre overskridelse i området ved Hovland, noe som medfører nødvendige tiltak på eksisterende turbiner for å sikre at myndighetskrav overholdes. Det foreligger flere løsninger som selskapet vil evaluere/iverksette innen juni 2018.»