Gartnertunet i ettermiddag, sett frå sør mot Moahagen. Foto: Kjetil Rydland.

Gartnertunet i rute!

Planen for det nye tunet på den gamle gartneritomta har heile tida vore innflytting tidleg i 2017, og i byrjinga av mars vil dei første flytta inn, seier brann- og driftsssjef i Fitjar kommune, Tore Nesbø.

Han fortel at arbeidet har gått etter framdriftsplanen heilt frå starten, og nemner i fleng milepælar som har blitt nådde i tide:

* Mai 2015: Nedsetjing av arbeidsgruppe med representantar frå teknisk, rådet for funksjonshemma, og foreldrerepresentantar
* Juni 2015: Kommunestyrevedtak om kjøp av tomt
* Juni 2015: Oppstart av arbeid med reguleringsplan
* September 2015: Oppstart av arkitektarbeid/prosjektering
* Mars 2016: Stadfesting av reguleringsplan
* Mars 2016: Utsending av anbodsgrunnlag
* April 2016: Godkjenning frå Arbeidstilsynet og Husbanken
* April 2016: Oppstartsvedtak i kommunestyret
* Mai 2016: Kontraktssignering – kontraktssum 16 millionar
* Juni 2016: Godkjenning av byggjesak
* Juni 2016: Oppstart av grunnarbeid og detaljprosjektering
* Mars 2017: Planlagt innflytting


Gartnertunet, oversikt, teikning ved JK Arkitektur.

Tore Nesbø ser derfor ingen grunn til at det ikkje skal bli innflytting som planlagt i byrjinga av mars. Om kort tid blir det ferdigbefaring med foreldregruppa og hovudentreprenøren Grunnaleite og Lindstrøm.

Det har vore eit spanande prosjekt å vera med på, og Nesbø er full av lovord om både entreprenøren, arkitekten JK Arkitektur og foreldregruppa som har vore med og jobba fram prosjektet.

Til liks med dei andre involverte gler han seg spesielt til å sjå uteområdet ferdig. Utanfor kvar bustad blir det eit overbygd uteområde med altan og sitjegruppe. – Akkurat som i Syden, seier han og smiler.

Gartneritradisjonen blir teken vare på ved at det blir bygt eit nytt, lite drivhus. Det er alt kome opp. Her vil det bli dyrka grønsaker, som i glanstida til Sverre Aarskog. Vidare blir det planta eple- og pæretre, og bærbuskar, rips solbær og stikkelsbær. Uteområdet vil ikkje bli gjort ferdig før til innflyttinga. Anleggsgartnaren vil venta våren. 

I første byggjesteg blir det bygt fem vertikaldelte einebustader a 75 kvadratmeter. Desse blir ferdige i desse dagar. I tillegg er det regulert inn tre bustader som vil bli selde på den opne marknaden. Truleg vil det ikkje vera vanskeleg å finna interesserte som kan tenkja seg å bu i eit slikt roleg, sentrumsnært bumiljø.  

I tillegg til bilvegen frå fv 45 vil det bli tilkomst via gangveg langs Fitjarelva til Fitjar kultur- og idrettsbygg, opplyser Tore Nesbø. Det er gitt tilsagn om spelemidlar til dette prosjektet, seier han. Vonleg blir denne vegen med tida knytt saman med Strandpromenaden, slik at du kan gå heile vegen frå Fitjar sentrum til Moahagen og Gartnertunet. 

 


Langs Fitjarelvo er det prosjektert gangveg. Foto: Kjetil Rydland.

 

Fitjar kommune står som utbyggjar, og det blir kommunale omsorgsbustader i første omgang. Men Geir Tore Søreide i foreldregruppa opplyser til Fitjarposten at det vil bli oppretta eit burettslag som skal overta bustadene. Dette vil skje i nærmaste framtid, seier han.