Foto:NMS

Sunnhordlandsaksjonen for misjon 2017

Sunnhordlandsaksjonen for misjon 2017 er i rute og startar opp 22. januar og har siste møtet 17. mars.

Det vert 25 møte i bedehus og nokre kyrkjer. For det meste er det lokale krefter som er både talarar og møteleiarar. Slik tek frivillige medarbeidarar ansvar når det minkar med løna arbeidarar i misjonen.

Det skriv leiar i områdeutvalet, Gunnvald Bjotveit, i ei pressemelding, og han fortset:

«Sunnhordlandsaksjonen opplevast som eit flott prosjekt: Vi får samlast om Guds ord, vi får god informasjon frå misjonsoppgåver som vekslar frå år til år og vi får høve til å gje til misjonen i ei tid der det kjem inn mindre pengar etter ei storhelg. 

Gjennom denne aksjonen får vi høve til å gje til eit konkret prosjekt.  I år er det «Dela trua på Jesus på Madagaskar»  som vi skal få støtta.  Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom den lokale kyrkja på Madagaskar og Det Norske Misjonsselskap. 

Madagaskar
Madagaskar er av dei eldste misjonsmarkene til NMS og gjerne mest kjend på våre kantar. Arbeidet starta opp i desember 1867 og vi feirar såleis 150 års jubileum i år for den fyrste gudstenesta som vart halden av ein norsk misjonær i Betafo på Madagaskar. I dag er Den gassisk-lutherske kyrkja den tredje største kyrkja i Afrika. Om lag 15 prosent av folka på Madagaskar høyre heime i den lutherske kyrkja, ca. 3.5 millionar menneske. Framleis er det stor vekst i arbeidet. Kvar veke vert det starta ein ny kyrkjelyd. Men mykje arbeid står att. Særleg i Aust-Madagaskar er det mange unådde område.

Kva gjer NMS på Madagaskar? Det kan samlast i tre område: a) Deler trua på Jesus. b) Bekjempar urettferda. c) Utryddar fattigdom.

Konkret skjer dette ved evangelisering og kyrkjelydsbyggjande arbeid, helsearbeid, jordbruksopplæring, skulearbeid og dialogarbeid for å byggja ned frontane mellom kristne og muslimar. Fleire med muslimsk bakgrunn vert kristne.

NMS støttar 4 presteskular, Det teologiske fakultetet SALT og 18 bibelskular. Men det er gassarane sjølve som eig og driv arbeidet på alle plan. 

Mulegheit til å hjelpe
Mange har framleis eit hjarta for misjon og hjelp til forkomne og trengjande. No har vi sjansen til å gjera noko med det. Målet er å samla inn kr. 100.000,- til prosjektet i år. Aksjonsmøta vil verta kunngjorde i lokalavisene  og ved oppslag. Dei som ikkje har høve til å koma på møta, kan senda gåva til Det Norske Misjonsselskap, Postboks 226 Sentrum, 4001 Stavanger. Bankgiro 8220 02 85057 og merkt med «Dela trua på Jesus på Madagaskar». 

Gunnvald Bjotveit, leiar i områdeutvalet