Frå Rimbareid mot Vik. Foto: Harald Johan Sandvik.

Vatn og avlaup Rimbareid – Vik og i Øvrebygda

Kommunestyret hadde to nesten like saker i går.

Begge sakene går på vatn og avløp, VA-saker heiter det i kommunalt språk.

Vegen frå Rimbareid til Vik skal utbyggjast i nær framtid, og kommunen ynskjer samtidig å leggja til rette for sanering av avlaup i heile området, og leggja pumpeleidning med tanke på framtidig pumpestasjon i Vik. Samtidig bør det leggjast vassleidning på ca. 1,8 km, kopla til eksisterande leidningsnett. Tilkopling avløp for abonnentane og pumpestasjon i Vik må koma som eigne saker seinare.

Det er ikkje avgjort kva entreprenør som får vegarbeidet, og kostnader med VA-utbygginga kan først avklarast når dette er klart. Samtidig er det for lenge å venta med saka til neste kommunestyremøte. Saka no vil difor gjelda nødvendige budsjettvedtak, oppstartsvedtak og forhandlingsfullmakt til  prosjektet.

Kommunestyret gav samrøystes fullmakt til oppstart av prosjektet innan ei ramme på kr. 3 mill.

I Øvrebygda har det lenge vore på tale å betra kloakkanlegg, både frå skulen og vestover frå Sjoarreset mot Koløyo, samtidig som eldre vassleidningar ligg delvis ustabilt i myr.

No skal Fitjar Kraftlag leggja kabel i grøft på ein del av den aktuelle strekkja, og då bør vatn og avløp leggjast samtidig. 

Enkelt sagt skal det til saman takast grøft frå skulen via Sjoarreset til nedanfor Lio, ei total lengde på nær 1,2 km. Det skal også leggjast fortau på deler av strekninga. Kostnad kr. 5.16 mill.

Saka vart samrøystes vedteken.

Frå Vik mot Rimbareid. Foto: Harald Johan Sandvik.