Ordførar Wenche Tislevoll innleiar debatten. Foto: Harald Johan Sandvik

Budsjett 2017 Fitjar kommune

Kommunestyret vedtok budsjettet i møtet i går.

Ordførar Wenche Tislevoll innleia debatten i saka med å ta eit attersyn på 2016.

Det har vore eit år med mange reformer, men kommunereforma står i ei særstilling. Heller ikkje framover vert det stilt om den saka. I mars skal det vera felles formannskapsmøte i Sunnhordland, der temaet er: «Kva no, Sunnhordland?»

Ho tok fram kampen for Fitjar Vidaregåande skule, der alle gode kontaktar vart nytta. Kampen var tverrpolitisk, der alle parti påverka sine fylkestingspolitikarar. Skulen sine eigne folk gjorde også ein solid jobb, og resultatet er stort: Skulen og påbyggingsklassane er berga, og i tillegg kan det verta endå ein ny klasse frå hausten, dersom det er søkjarar nok!

Fitjar har lite arbeidsløyse sjølv i den tøffe marknaden, men det er ikkje greitt at Wärtsila flyttar og at banken har lagt ned kontoret. Vidare nemnde ho open og asfaltert veg til Olstjødno, vegen opnar for meir folk og nye aktivitetar i fjellet, ho kommenterte god merkevarebygging innan reiseliv, folketalet, som var 3.158 i oktober, og flyktningarbeidet. No er til saman 39 flyktningar busette i Fitjar!

Det er mykje godt kulturarbeid i bygda. Kyrkja har sett eit formidabelt dugnadsarbeid i samband med oppussinga og bygging og montering av galleri og nytt orgel, og no er det berre å gleda seg til jubileumsåret 2017 i kyrkja! 

Ho runda av med å takka administrasjonen, alle dei tilsette og politikarane for godt arbeid gjennom året som snart er slutt. 

Hovedutvalsleiarane Grete Marit Veka Maraas i Oppvekst og omsorg og Torstein Grimen i Plan og miljø heldt sine innlegg, før gruppeleiarane Arne Prestbø, H, Harald Rydland, KrF, og Agnar Aarskog, Ap, hadde ordet.

Gjennomgangstonen var at Fitjar er ei god bygd å bu i, og at innbyggjarane har ein sterk lojalitet og eigarskap til eigen kommune. Det vart sterkt understreka i folkerøystinga i april.

Eir anna moment var sjølve budsjettprosessen. Harald Rydland, KrF, ynskte eit breiare forlik om budsjettet, der alle parti samarbeida tidleg på hausten. Då kan også innbyggjarane få betre høve til å engasjera seg og koma med innspel. Her fekk han motbør, særleg frå Høgre, som meinte at det verkeleg var teke kontakt og strekt ut samarbeidsarmar på tvers av partigrenser og posisjon/ opposisjon. Ordføraren kommenterte spesielt at det kom alt for få innspel frå politikarane i prosessen.

Fasit kan vel vera at ein seint vert god nok på inkludering og samarbeid. Dette er eit felt som har stort potensial til kommunen sitt beste dersom det vert godt utnytta.

Koalisjonen H – Ap hadde lagt fram endringsframlegg i høve til rådmannen sitt framlegg. Mellom anna vert ikkje eigedomsskatten auka, og 7. klasse ved Sælevik skule vert ikkje flytta.

Det var elles svært lite motsetningar i budsjettsaka. Etter eit gruppeleiarmøte der dei siste detaljane vart fastsette, vart budsjettet samrøystes vedteke. Inntekter vel 204 millionar, driftsutgifter nær 189 millionar.