Slik vert brua over Langenuen frå Nese på Tysnes til Raunholm, om ein går inn for alternativ B. Brua blir rundt 1200 meter lang. Her altså sett frå Tysnes. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Framlegg til plan for E39 Stord-Os på høyring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag gjeve klarsignal til at Statens vegvesen kan sende framlegg til statleg kommunedelplan for E39 Stord-Os ut på høyring.

Følgjande alternativ er aktuelle: (Uthevingane av teksten er gjort av fitjarposten.no)

« Alternativ B og F har felles linjeføring i den nordlige halvdelen av strekningen. Fra nord starter begge med tunnel under Søre Øyane i Os kommune, krysser Bjørnafjorden, og krysser videre Bårdsundet i Tysnes kommune med bro.

Herfra fortsetter alternativ B med midtre kryssing av Langenuen og går i hovedsak langs eksisterende E39 i Stord kommune.

Alternativ F går etter kryssing av Bårdsundet over Uggdalseidet og Økland i Tysnes kommune, og krysser Langenuen i sør.

Fra Jektevik på Stord følger B og F igjen den samme traseen til sørenden av planområdet. Statens vegvesen mener det er små forskjeller mellom alternativene, men anbefaler alternativ B fremfor F på grunn av høyere nettonytte og større mulighet for etappevis utbygging.

Alternativ D starter med daglinje over Søre Øyane i Os kommune, krysser Bjørnafjorden, går i lang bro over Søreidsvika i Tysnes kommune, fortsetter gjennom Uggdalsdalen og Økland, og krysser Langenuen i sør. Statens vegvesen fraråder dette alternativet på grunn av negativ samfunnsøkonomisk nytte.

Alternativ E starter med tunnel under Søre Øyane i Os kommune, krysser Bjørnafjorden, går over Søreidsvika i Tysnes kommune med lang bro, og går fra Uggdal til midtre kryssing av Langenuen og fortsetter som i alternativ B i hovedsak langs eksisterende E39. Statens vegvesen fraråder dette alternativet på grunn av negativ samfunnsøkonomisk nytte.

 – – –

Stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad (FrP) som er frå Austevoll og kjenner godt til tilhøva i området vårt, kommenterer mellom anna følgjande i samband med høyringa:

«Vi holder god fremdrift i arbeidet med fergefri E39. Dette blir en viktig transportåre både for næringslivet og innbyggere og vår ambisjon er å bygge ut prosjektet.  Vi tar i bruk statlig plan fordi prosjektet er så omfattende og fordi det gjør det mulig å få ferdig prosjektet tidligere. Så langt har vi halvert tiden på planleggingsarbeidet i forhold til andre prosjekter

 Fergefri E39 vil bli et stort løft for næringslivet og knytte Vestlandet tettere sammen. Vi vet at det er stort engasjement i valg av de ulike traseene og forventer en god høringsrunde nå. Vi vil lytte til lokalsamfunnenes synspunkter på valg av trase, og vi ønsker innspill fra både lokale og regionale aktører som vil få nye muligheter med en ferjefri stamvei. Her må alle kommuner med interesse for saken gje sin uttale.»

Bakgrunn

·        Fergefri E39 er eit av samferdselsprosjekta som no vert planlagt ved statleg plan for å effektivisere planleggingstida og komme raskare i gang med bygginga. Ein fergefri E39 vil redusere dagens reisetid mellom Bergen og Stavanger med over to timar. 

·        Arbeidet med den statlege kommunedelplanen starta i mai 2015. Framdrifta i planarbeidet så langt inneber i praksis ei halvering av normal planleggingstid for denne typen prosjekt. 

·        Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som fattar endeleg vedtak i saka, og innspel  frå høyringsrunden vil danne eit viktig grunnlag for departementet si behandling og endelige beslutning.

·        Det er Statens vegvesen som sender planforslaget på høyring, og høyringsdokumenta finn du her.