Eksempel på fylkesveg som ikkje har veglys. Foto: Harald Johan Sandvik

Spørsmål om veglys

Ordføraren svara Harald Rydland.

Tysdag kunne me lesa i Fitjarposten at Harald Rydland stilte spørsmål til ordføraren om veglys. Det konkrete spørsmålet var slik:

– Kan ordføraren gjera greie for kven som avgjer kor det skal monterast vegljos på fylkeskommunen sine vegar, får kommunen høve til å uttala seg, og veit ordføraren kvifor strekkja mellom Petterteig og Rutle vart prioritert no?

Ordførar Wenche Tislevoll svara Harald Rydland i kommunestyret i går:

« Svar til Harald Rydland, KrF:

Det er fylkeskommunen som vegeigar som formelt avgjer, men dette er delegert til sakshandsamar i Statens vegvesen (SVV) i vårt område.

Kommunen har høve til å uttala seg gjennom trafikksikringsplanar og separate innspel. Dette har me gjort og fått gjennomslag for nokre tiltak, t.d. Hellandsvegen,  andre er komne etter SVV sitt eige initiativ.

Det siste året er det kome veglys langs FV 545 frå Vik til Tveita, frå Aarbø til Rydland, og frå Rydland til Heiabrekko, FV75, alle desse strekka ligg inne i vår trafikksikringsplan.

For 2016 blei det gitt midlar frå fylket til kryssutbetring /trafikksikring for Rydlandskrysset og Dåfjordskrysset, som også gjeld lyssetting. I haust vart det midlar til rådighet for 2016 som måtte nyttast i år, og slik best kunne nyttast til prosjekt som var under arbeid.   Slik sett kom både Fitjar og Stord styrka ut og fekk midlar til ekstra gateljos frå Rydland og sørover og frå Dåfjordskrysset til Rutle (blir også lagt ned høgspent – Fitjar Kraftlag).  Det skal også setjast opp lys frå Dåfjordskrysset og nordover, ca. 3-400 meter.

Utan at SVV heiv seg rundt og meldte inn desse prosjekta hadde ikkje Fitjarbuen fått nytte av desse, og dei hadde gått til ein annan plass i Hordaland.

Vegljos langs hovudtrafikkårer er blitt ei viktig oppgåve for SVV, dette fordi det aukar trafikksikkerheten for bilistane med 40 % !!  

Kommunen har god dialog med SVV og dei kjenner kommunen vår godt.  Eg vil gje dei honnør for det arbeidet dei gjer for å utbetra trafikksikkerheten for innbyggjarane våre. 

PS! Fitjar Kraftlag har fått ny armatur frå SVV, som skal erstatta dei gamle, frå Heiabrekko mot skulen. 

Elles skal fotgjengarovergong og fartsreduksjon ved Vestbøstadfeltet også utførast i år.»

Wenche Tislevoll

Montering av veglys sør for Rydland i går. Foto: Håkon C. Hartvedt