Løfta fram kvalitetane

Rektor Leif Helge Engelsen (t.h) med fleire løfta fram kvalitetane ved Fitjar vgs for fylkespolitikarane f.v. Sara Hansen Sekkingstad, Jon Askeland og Alexander Fosse Andersen i føremiddag. Foto: Håkon C. Hartvedt

Ikkje berre rektor Leif Helge Engelsen og tilsette. Men og hotelldirektør Ronald Hareide og leiar for sjukeheims- og omsorgssenteret på Stord, Esther Aasen Bjelland, løfta fram kvalitetane til Fitjar vgs då topp-politikarar frå Sp vitjar skulen i dag.

Det er viktig for Fitjar vgs å få synt fram dei kvalitetane skulen har, ikkje minst fordi skulen er mykje betre enn det som går fram av «Skulebruksplanen 2017-2030» – og aller mest fordi skulen igjen er truga med nedlegging. No er det ny kamp for å bevare skulen etter at ein nådde fram med denne kampen i 2012.

Politikarane som vitja skulen i dag var saksordførar for behandling av skulebruksplanen og nestleiar for Utvalet for opplæring og helse, Alexander Fosse Andersen, pluss fylkestingrepresentantane Sara Hansen Sekkingstad og Jon Askeland. Sistnemnde er òg ordførar i Radøy.

Dei gav tydeleg melding om at dei ikkje ville trekkje nokre konklusjonar eller drive sakshandsaming i dag, men suge til seg ny kunnskap før handsaminga politisk sett. Det vert høringsdag i Bergen 24. august, møte i utvalet 7. september og så vert det heile avgjort når Fylkestinget skal ha møte 4.-5. oktober i haust.

Betre enn skildra i skulebruksplanen
Men om politikarane ikkje ville seie så mykje var dei i alle fall samde om at skulen er klart betre enn det skulebruksplanen tilseier. Mellom anna er Design og Handverkavdelinga skildra med svært dårlege lokalitetar i denne planen, men etter å ha sett og høyrt, kjem det spontant frå Jon Askeland: – Det er ikkje mange skular som matcher dette!

Rektor Leif Helge Engelsen la fram godt dokumenterte fakta som syner at Fitjar vgs i dag har lite fråvere, svært godt miljø, lite fråfall og høgare karaktersnitt enn i 2012 då skulen vart berga. – Me opplever òg at mange elevar går ut med mykje høgare karaktersnitt enn dei hadde når det kom inn, sa han.

Godt renomme
Hotelldirektør Ronald Hareide peika på at Fitjar vgs har eit svært godt renomme ute. Både hos bedrifter og elevar. Det gjer at mange søkjer Fitjar vg som i år har ventelister. Spesielt løta han fram dei gode resultata Fitjar vgs har overfor ungdom som slit. Dette sparar samfunnet for store helseutgifter, meinte Hareide.

Ronald Hareide. Foto: Håkon C. Hartvedt

Einingsleiar Esther Aasen Bjelland frå sjukeheims- og omsorgsenteret på Stord meinte oppfølginga av elevar frå Fvgs si side er unik. I tillegg skrytte ho uhemma over det gode fagmiljøet på skulen. – For oss som skal tilsette er det viktig med bra folk, og erfaringane med elevar frå Fitjar vgs er svært gode, understrekte ho.

Esther Aasen Bjelland i midten. Foto: Håkon C. Hartvedt

 

 

are anabolic steroids legal