– Dette var kjekt!

 

Leiar av Grunneigarlaget for Storavatnet, Håkon Rydland Sæbø, håpar no at fleire får lyst til å fiska i Storavatnet, etter å ha landa denne ruggen på rett over to kilo, med reiskapar som kven som hels kan låna av grunneigarlaget.

 

 

– Det rykkjer i tauet her, så eg trur det er levande fisk i garnet.

 

– Trur du det?

 

– Eller blir det drege langs botnen, at det er botnen eg kjenner?

 

– Eg trur det må vera botnen.

 

Garnet stod ved ein foss, og etter som det blei trekt inn, kom det ei grov grein til syne i garnet. Den hadde tulla garnet saman til ei vase i straumen frå fossen Men… Bak greina, der rykka det til! Og opp dukka det stor, fin aure i vasa. Og Sæbø klarte ikkje slutta å smila. Det er slike turar på Storavatnet som verkeleg er kjekke, slår han fast. Og me må seia oss einige.

 

Tre garn hadde stått over natta, og dei gav tilsaman ni aurar, der tre av dei hadde svært god storleik. Den største var 60 centimeter og vog 2,08 kg, to noko mindre som vog 0,6 kg (40 cm) og 0,64 kg (41 cm), fire på ca 200 gram, og to små. Snittvekta vart om lag 474 gram.

 

Ein glad laks og ein ikkje like feien aure. Sæbø kunne konstatera at det ikkje var snakk om noko oppdrettsaure, så den var heilt «Made in Storavatnet». Foto: Arne Vestbøstad

 

Tidlegare har ein høyrt at det er mykje småfisk i Storavatnet, men denne turen viser at det også finst fiskar av god storleik. Sæbø fortel at han for ein del år sidan kunne få garnet fullt av småfiskar, men han trur no at det har vore ei god utvikling. Men han veit ikkje sikkert, sidan det ikkje er så mange som fiskar i vatnet og rapporterer snittvekta på fangsten. Difor håpar han no at fleire ser seg syn med å låna båtane grunneigarlaget har parat.Dermed kan ein vita sikkert om utviklinga har vore slik han trur.

 

For å få ein liknande fangst treng ein ikkje investera meir enn litt bensin, rein 95 oktan, og litt tid. I tillegg må ein ha eigne redningsvestar Dersom ein har med nokon under 16 år i båten, låner ein båten og garna gratis, elles lyt ein betala. Grunneigarlaget byrja med dette tilbodet for rundt to år sidan, men den har vore dårleg med interessa, trass i at ein ikkje treng ro, fiske med garn krev minimal innsats, og båten har ein for heile dagen. Etter å ha vist fram denne fangsten håpar Sæbø at fleire no ser kva ressurs som faktisk er tilgjengeleg her.

 

Dagens fangst. Fiskane til venstre er den vanlegaste storleiken no, medan dei to i midten er den storleiken det var ein del av tidlegare. Foto: Arne Vestbøstad

 

For grunneigarlaget er det viktigast at folk vert interesserte i å ta vatnet i bruk til matauk, og ikkje noko ein berre tek seg rundt.

 

 

Som me opplevde sjølv, skjuler det seg meir i Storavatnet enn me var klare over.