Ikkje mykje att av den raude kanten på 60-skiltet. Frå vegen mellom Tveita og Vik. Foto: Arne Vestbøstad

– Det vil alltid vera ein del blasse skilt

Vegskilta skal vera tydelege og lette å oppfatta, men i praksis kan det vera vanskeleg å få til. Det er mange postar på vedlikehaldsbudsjettet til Statens vegvesen og mange skilt, så kampen om kronene er hard.

Langs vegane i Fitjar og andre stader står vegskilt med viktig informasjon som gjeld langs vegane våre, men ikkje alle er like lette å tyda. Det er Statens vegvesen son har ansvaret for skiltinga, men med om lag 10 000 skilt berre i kommunane i sunnhordlandsregionen, skal det noko til å ha alle i tipp-topp stand.

Normal levetid på eit skilt er om lag 15 år. Pengane til utskifting av skilt blir henta frå vedlikehaldspotten for heile fylket, og må konkurrera med alle andre objekt vegvesenet har langs vegane. Dette kan vera murar, autovern, skur, grøfter, kummar, skilt andre stader og så bortetter. Alle desse objekta skal vera registrert i Nasjonal vegdatabank, eit register for vegvesenet og entreprenørane deira. Her finn ein opplysningar om alle vegar, både private og offentlege. I tillegg finn ein altså opplysningar om objekta som ligg i samband med desse vegane, som til dømes når skilta vart sette opp.

Fortløpande
Roger Lemme er kontrollingeniør for driftskontrakt 1207 Stord, som gjeld for Stord, Fitjar og Bømlo. Han fortel at utskiftinga av skilt langs vegane er fortløpande, men det blir fort eit etterslep. Pengane til skilt blir henta frå ein vedlikehaldspott, pengar som skal rekka til mange oppgåver. Og kvart nye skilt kostar ein del.

– Kor mykje eit skilt kostar varierer etter kor stort skiltet er, men frå eit par tusen og oppover, fortel Lemme. For å finna ut kva skilt som treng skiftast ut, gjennomfører dei sjølve synfaringar, eller at entreprenørane dei har kontrakt med rapporterer inn skilt som bør skiftast.

Nye skilt mellom Fitjar og Sagvåg
Rett skal vera rett. Det har vore aktivitet på skiltfronten langs vegane her i det siste. Til dømes var eitt av skilta som skulle illustrera denne saka allereie skifta ut då den «elendige» tilstanden skulle dokumenterast.

– Nyleg så skifta me ein del skilt langs fylkesveg 545, mellom Sagvåg og Fitjar, nokre underskilt og vegnummerskilt, men det vil alltid vera ein del blasse skilt, innrømmer Lemme.

Kontrollingeniør Roger Lemme. Foto: Statens vegvesen