Dette er ein farleg plass å vera, men det visste ikkje eg for tre år sidan!

Oppe i gjelet austanfor Barlindedalsvatnet har denne barlinda stått i mange hundre år.

Sjå, ei gammal barlind!

I dag har me helst på ei eldgammal barlind, kanskje treet som gav Barlindedalen namnet sitt for fleire hundre år sidan.

Kor gammalt treet er, kan ikkje me fastslå. Men det er heilt tydeleg eit gammalt tre, og det kan ha stått der oppe i mange hundre år, for barlind kan ifølgje ekspertisen bli heile 2000 år. Og at det har stått barlind der oppe svært lenge, veit me. For Barlindedalen har bore namnet sitt i meir enn 250 år.


Stor og kraftig barlind, seks-åtte meter høg, har stått lenge oppe i gjelet.

Namnet finn me blant anna i referatet frå eit rettsmøte Petarteigen. I 1769 var det på tale å selja til private den gamle ålmenningen Morkjo, skogsområdet mellom Rydlandssago og Petarteigen. I det høvet blei det halde «taxations og besiktigelsesforretning», og i Stord bygdebok (1966) kan me lesa referatet:

» … Retten begaf sig derpaa du i marken. Marken var bestaaende i et vildt gjeld med mange myrer og deriblandt nogle faa dale hvori befandtes en taalelig voksterskaug. Strekningen fra gaarden til Rødland, fra syd til nord, en god halv fjerding der strak sig saa at sige videre op til fjelds, hvor den angrensede op til gaardene Dale og Litlabø, en god fjerding henimod en halv mil. Opsidderen paa Peterteig mente at Markens egentlige grenseskjel skal være: Fra Peterteigen opigjennom med hele elven som er grenseskjel for Peterteigen alt til den saakaldte Gjeduren (Geituro), som er skillet mellem Dales udmark og Marken paa søndre side. Derfra gaar den lige nordefter til den saakaldte Barlindedalen i østre ende av Rydlands skaug i nord, atter derfra lige efter bekken ned til Rødlandssaugen (udi vest) som staar ved søen. … Halvdelen af damstokkene til Rødlandssaugen ligger ogsaa paa Markens grund, mens saugen i sig self staar paa Rødlands grund. …”


Nålene til barlinda liknar på edelgran.


I Floraen på Stord beskriv Kristen Sørheim dette giftige treet.

Som det går fram av utsnittet frå Floraen på Stord, av Kristen Sørheim, er barlind ikkje ein direkte sjeldan plante, sjølv om han ikkje er så vanleg. Men barlind er eit dekorativt tre, som veks i mange hagar. Og det har i alle år blitt brukt mykje til å pynta med. Heile planten er giftig, og er særleg farleg for hestar.

Barlindedalen har vore noko utilgjengeleg, men har dei seinare åra blitt eit populært turmål. Ivrige sjeler i Stord-Fitjar Turlag har laga bruer over Tinnselvo og Morkaelvo, og merkt ein rundtur frå Rydlandssago, langs traktorvegen oppover Morkavasslio og sti på vestsida av Morkavatnet ned att. I år er Barlindedalen eitt av 20 turmål i Stord kommune i TellTur, eit tiltak i regi av Friluftsrådet Vest. Og det ser ut til at fleire og fleire får augo opp for denne idyllen i tjukkaste villmarka.

The Pentagon Reportedly Spends 5 Times More on Viagra Than Transgender Services can you buy viagra online Fake Amazon, YouTube, Facebook Notifications Sell Viagra