Gartneritunet

Gartneritunet vert bygt der drivhusa står i dag. Foto Harald Johan Sandvik 

Omsorgsbustader for unge.

Kommunen har overteke anlegget der Sverre Aarskog dreiv gartneri. Bakgrunnen er at ei foreldregruppe med ungdomar som treng tilrettelagt bumiljø, har sett fram ynskje om tilrettelegging. Kommunen står som utbyggjar og eigar. Vidare skal det etablerast eit burettslag, der bebuarane kan enten kjøpa eller leiga sin bustad.

Byggetrinn 1, som inneheld fem tilpassa bustader og ein base for personale, er forma som eit gatetun. Foreldregruppa og fagpersonar har samarbeida tett med arkitekten under planlegginga. Bustadane skal ikkje ha institusjonspreg, og det er lagt arbeid i å skapa gode uteområde. 

Prosjektet har vore lyst ut, og firmaet Grunnaleite & Lindstrøm prosjektservice AS i Kopervik, har det lågaste tilbodet: Kr. 12.803.234.

Ordførar Wenche Tislevoll vart kjend ugild, sidan Engevik & Tislevoll AS, der mannen hennar arbeider, hadde levert tilbod på prosjektet.

Terje Træet, H, sa at dette er ei glad-sak for dei som skal bu der! Her er det ein vinn-vinn-situasjon! Dei unge vil bu der, og kommunen får sanera eit anlegg som ikkje lenger er i bruk.

Sigurd Andrè Maraas, Frp, streka under at dette er eit kjempeopplegg! Samtidig måtte han koma med eit hjartesukk. Det er ille at lokale verksemder ikkje når opp i konkurransen, og jobbane går utanbygds. 

Grete Marit Veka Maraas, Sp, kjende planane. Dette kan ikkje verta betre! Ho visste om liknande konsept og hadde sett at det fungerte godt.

Saka vart samrøystes vedteken.