Hogsten er i gang

Karl Andre Rydland (t.v) og Tore Sigrud Fitjar feller for tida tre langs Fv545 frå Vik til husa ved Hungersdalen. Foto: Håkon C. Hartvedt

På austsida side av vegen, ved Vik, sør for Hungersdalen fann me i går Tore Sigurd Fitjar og Karl Andrè Rydland i gang med å felle tre. Det er utbetringa av Fv545 frå Vik til Rimbareid som krev sitt.

– Me begynner i området ved VIk der vegen vart utvida til sist og tar hovudsakeleg  furuskogen som står på austsida av vegen til husa i Hungersdalen, seier Tore Sigurd Fitjar til Fitjarposten. Og han legg til:

– Så skal nesten all skogen på eigedomen til Lars Inge Nesbø fjernast. Opp til dei gamle drivhusa skal han fjernast heilt. I tillegg er det ein del langs kantar og sånn som må renskast. Ein hekk må òg takast vekk. 

Men langs bekken som går på sida av vegen skal det stå vegetasjon igjen. Her er det snakk om randsone, og ved Per Drønen skal vegen leggjast heilt over bekken, slik at det ikkje vert veg på austsida av bekken der. Garasjen ved Peraløo vert teken vekk.

14 meter djup moldmyr
Framfor huset til Helen Grimen er det ei utfordring. Her er det ei stor moldmyr som går under eksisterande veg og over på andre sida. Der må ein ta ut all mold, og det er snakk om ei djupn på 14 meter.

Kvar vert det av alle trea?

–Tømmeret skal til Tyskland og greinene skal deponerast i eit nytt deponi som Engevik & Tislevoll har jobba fram på vestsida av vegen.

Frist?
Fristen er til ferien, men me trur mykje skal vere gjort innan ein månad, smiler dei to karane som òg har med seg ein tredjemann som ikkje var til stades under intervjuet.