Følgde råda til rådmannen

 

Rådmann Atle Tornes vart i stor grad følgd under formannskapsmøtet i går. Han fekk òg ros frå representanten Arne Prestbø (H) for solid arbeid. Arkivfoto: FP/HCH

Formannskapet følge rådmannen sine råd i fleire saker under formannskapsmøtet i går.

 

Todlakstova vart teken inn igjen som eit alternativ når plass for nytt helsesenter skal avgjerast, og når det gjeld navnesaka vart òg vedtaket i formannskapet  slik som rådmannen råda til:

«Fitjar kommune viser til høyringstema i saksdokumenta, og innkomne uttalar.

Kommunen konstaterer at dei aller fleste som har gjeve uttale ser ut til å vera samde i konklusjonane under kommunen si vurdering.


Kommunen meiner gardsnamna bør skrivast: Rydland, Raunholm, Hogste, Sæterbø, i samsvar med uttalar frå grunneigarar, og tidlegare vedtak i kommunen.


Vistvik/Vestvik bør skrivast Vistvik i ubunden form. Ubunden form gjeld og Engevik. 

Kommunen konstaterer at dei langt fleste vil ha gards- og øynamna i ubunden form, med ending -vik og –øy. Alternativet er o-ending.

Kommunen stør denne konklusjonen. Kommunen rår til skrivemåten Sandvikvåg og Smedholmen for desse to stadnamna.

Gardsnamnet Skålavik(jo) og stadnamnet Grønavikjo kan utsetjast til ny handsaming, jf vedtak i klagenemnda.»