Ikkje eintydig om samanslåing

Agnar Aarskog er skeptisk til samanslåing, men vil likevel ta saka fram til folkerøysting. Foto: Håkon C. Hartvedt

Fitjar formannskap vi la bygdefolket avgjere om ein skal gå i saman med Stord eller ikkje. Såleis vart det ikkje gjort noko vedtak i saka under formannskapsmøtet i går, men saka vart teken til vitande, som det heiter.

Ei av gruppene som er mest skeptisk til samanslåing er Ap. – Eg har enno ikkje møtt ein fitjarbu som er ivrig for samanslåing, sa Agnar Aarskog. – Om nokon klarar å overtyda meg om at samanslåing er bra for Fitjar, skal eg vere for, men eg finn ikkje at det er slik no, sjølv om eg har vore med på å framfrhandla intensjonsavtalen. Men sjølv om eg personleg er imot, vil eg følgja opplegget med folkerøysting i denne saka, sa Aarskog.

Aarskog mein er at omtalen av alternativ 0, at Fitjar framleis skal vere eigen kommune, er for negativt. Om me mistar småkommunetilskotet når me er 3200 innbyggjarar i kommunen, er ikkje det negativt. Den svakaste delen i samarbeidsavtalen synest eg er det som står om vindkraft. Her meiner eg at alle inntektene av dette skal gå til Fitjar. Difor synest eg ikkej me skal gjere noko vedtak no, men ta avtalen til vitande.

Det var Dagfinn Brekke (KrF) samd i som elles har synest at premissane i denne saka har vore forvirrande, og at det såleis har vore vanskeleg å «forholde seg til prosessen». Det det er krav om er eigenteg berre å gje svar på om me vil slå oss saman, og kven me vil slå oss saman med.

Høgre, representert  med ordførar Wenche Tislevoll og Arne Prestbø i formannskapet har tidlegare gått ut med at dei ønskjer å gjennomføre ei folkerøysting om saka. Men dei òg vart samde om at ein ikkje gjorde noko vedtak, men tok saken ti vitande.

Med omsyn til dei usikre faktorane kring økonomien, kommenterte  Wenche Tislevoll at det å lage eit budsjett ut ifrå  dagens oljepris er kravjande. I tillegg kjem eldrebølgen og utfordringane elles i næringslivet. Signala er at det vil kome ei endring uansett. Såleis kan me aldri vite heilt sikkert koreis økonomien vil bli. Men samanslåing gjeld ikkje berre inntekter. Det handlar òg om slagkraft, fagmiljø og anna. Så må me vege
fordelar og ulempar opp mot kvarandre. Så vil me overlata til veljarane å seie sitt under folkerøystinga.

Sigurd Andre Maraas (FrP) som ser at det kan vere bra med samanslåing, var òg usikker på om det var eit alternativ å fortsetje åleine. – Det handlar uansett om pengar! Men så la han til, litt humoristisk: – Da vil uansett alltid vere mykje kjekkare på Fitjar enn på Leirvik. Da trur eg ikkje. Da veit eg!

Karen Elisabeth Rydland (Sp) kom vel eigentleg med ein del forløysande ord i debatten.

– Eg meiner ikkje at avtalen er god, men eg støttar at me berre tek dette til vitande. Fitjar vil uansett ikkje bli heilt det same som no, uansett kva for val alternativ me vel. Både Stord og Fitjar fungerer fint no, så kvifor samanslåing! Ho peika òg sterk på at når det vert laga ein brosjyre med alternativa, så måtte òg 0-alternativa utredast skikkeleg, slik at dei vert likeverdige på denne måten.

Det slutta dei andre seg til. 

Når saka om intensjonsavtalen så kom opp til avstemming, vart ordlyden vitande i stadenfor vedteke.

Karen Elisabeth Rydland (Sp) peika på at 0-alternativet må presenterast like godt som intensjonsavtalen når det skal lagast brosjyre om dette. Foto: Håkon C. Hartvedt