Duka for hybrid og el-ferjer i Hordaland

Verdas einaste heilelektriske bilferje, Ampere (bildet), går i Sognefjorden. Snart kan det kome slike ferjer på våre kantar òg. 

I alle fall støttar Enova Hordaland fylkeskommune med 133,6 millionar kroner for å byggje landanlegg til null- og lågutsleppsferjer.

 – Det er veldig positivt at Hordaland fylkeskommune no går offensivt ut og krev klimavennlege løysingar  i sine nye ferjeanbod. Vi er glade for å kunne bidra til meir energieffektive ferjesamband gjennom vår støtte til landanlegga, seier administerande direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Gjennom Skyss lyser Hordaland fylkeskommune no ut i alt ni ferjesamband i Hordaland, med oppstart i 2018–2020. Enova sitt bidrag til prosjektet er å investere 133,6 millionar kroner i landanlegga. Stønaden sikrar at Skyss kan stille strenge krav til energiforbruk og klimagassutslipp i anboda. Dette vil føre til at det kjem heilelektriske ferjer eller plug-in-hybrid-ferjer på dei fleste strekningane.

– Bidraget fra Enova er ein helt nødvendig forutsetnad for å oppfylle dei politiske måla om meir miljøvennleg ferjedrift, seier direktør Oddmund Sylta i Skyss.

– I dag eksisterer det berre ein heilelektrisk bilferje i verda – Ampere i Sognefjorden – og i Norge er det berre ein plug-in-hybrid-ferje.

Satsinga i Hordaland banar veg for fleire låg- og nullutsleppsferjer i inn- og utland, gjennom å prøve ut ny teknologi og gjere desse konkurransedyktige over tid, heiter det til slutt i meldinga.