Færre vinningslovbrot i 2015

Illustrasjonsfoto: Håkon C. Hartvedt 

Politiet i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt (HSPD) oppklarte fleire saker i fjor enn i 2015, og talet på vinningslovbrot har gått ned. Det er noko av det me kan lese i ei pressemelding frå politiet om årsresultatet i 2015.

– Dette heng i stor grad saman med at politidistriktet har hatt ein offensiv satsing på bekjemping av kriminalitet, skriv visepolitimeister i Sør-Vest politidistrikt i Haugesund, Steinar Langholm. – Særleg i 2014, men òg i 2015 har vi vore pågåande og har fått sett inn aktive kriminelle. Det utgjer ein stor del av årsaka til at vinningskriminaliteten har gått ned. Særleg ser vi dette godt igjen på Stord, heiter det vidare.

Høg oppklaringsprosent
HSPD har dei siste åra hatt høg oppklaringsprosent samanlikna med nasjonalt nivå. 63,5 prosent i høve til talet på landsbasis som er 53,7 prosent. Ein må tilbake til 2011 for å finne like godt resultat, seier Langholm.

Auke i vald i nære relasjonar
Så positive er ikkje tala for vald i nære relasjonar. Det er aukande, og politiet meiner at det òg er høge mørketal.
–Me vil difor halde fram med å rette fokus mot desse sakene for å avdekke mest muleg slike saker. Målet er å førebyggje og avdekke dei tilfella der det blir utøvd vald i nære relasjonar, understrekar Steinar Langholm.

Låg saksbehandlingstid

HSPD har som mål å behandle saker som inkluderer lekamsvald innan 90 dagar. Her har politiet halde målet med god margin. Det same gjeld for saker der gjerningspersonen er under 18 år.  Her har HSPD lege stabilt godt innanfor måltalet som er 42 dagar.