Fitjar + Stord = Stord ?

Det kan gå mot kommunesamanslåing. Men mykje vert likevel verande som no på Fitjar. Foto: Håkon C. Hartvedt

Intensjonsavtalen om samanslåing  av Stord og Fitjar kommunar vart i dag signert  på kommunehuset på Stord. Det var fitjarordførar Wenche Tislevoll og stordordførar Harry Herstad som stod for signeringa. 25. april vert det folkerøysting om saka. 

 

Målet for avtalen er mellom anna å sikre kompetansen i sterke fagmiljømiljø, skape ein robust og økonomisk solid kommune og  ha tilstrekkeleg distanse for å skape god objektivitet mellom kommuneadministrasjon og innbyggjar. Samstundes ønskjer ein å gjere kvardagen enklare og sikre nærleik til basistenestene, går det fram av avtalen.

«Stord»

Namnet på den nye kommunen skal vere «Stord», og felles kommunevåpen og – flagg skal utarbeidast. Likeeins skal det lagst ny grafisk profil og nettstad.

Leirvik vert regionsenter, kommunesenter og by medan Fitjar vert lokalsenter.

Men Fitjar lokalsenter skal framleis ha kommunale tenester som offentleg servicekontor, helsesenter med fastlege og helsestasjon og folkebibliotek. Den nye kommunen vil òg arbeide for at det framleis skal vere «Post i butikk», bank, lensmannskontor, Nav-kontor, tannlege og handelsverksemd i Fitjar lokalsenter. 

Vidare vil ein arbeide for å oppretthalde dei vidaregåande skulane  i dagens Stord og Fitjar kommunar. Rådmannen og sentraladministrasjonen vert flytta til rådhuset i Leirvik.

Midtfjellet

Ein del av inntekta frå Midtfjellet Vindkraft AS skal framleis kome Fitjar til gode, men dei skal setjast inn i eit fond. Rundt 4,1 mill første året, seinare i underkant av 1,2 mill kvart år i avtaleperioden som gjeld i tre kommunestyreperiodar etter at den nye kommunen er etablert. Fondskapitalen skal ikkje rørast i avtaleperioden, men den nye kommunen garanterer ei avkasting på minimum 200 000 kr som vert øyremerka tiltak i Fitjar.

Samferdsle
Det er sett av sentrale  midlar til samferdsle i kommunar som slår seg saman.

Intern kollektivtilbod skal prioriterast høgt, og ein vil mellom anna arbeide for betre vegtilkomst til Selevik og søkje om midlar til utbetring av FV72 og FV545 på vestsida av øya. Drosjesentralen i Fitjar skal behaldast, og når det gjeld kyststamvegen vil ein leggje stor vekt på å få til gode tilknytingspunkt for Fitjar.

Andre tenestetilbod

Det vert ikkje endringar i skulestrukturen. Rimbareid skule skal fortsetje som no og likeeins krinsskulane «så lenge elevgrunnlaget og det pedagogiske tilbodet vert ivareteke på ein forsvarleg måte. 

Vidare vert det ikkje nedlegging av sjukeheimsplassar, og fastlege, helsestasjon, fysioterapi og ergoterapi skal framleis vere lokalisert i Fitjar. Ein vil òg arbeide for offentleg tannhelseteneste i Fitjar.

Fitjar frivilligsentral skal halde fram. Likeeins brannberedskapen i Fitjar.

Folkerøysting og samansetjing
Det skal haldast rådgjevande folkerøysting 25. april.

Den nye kommunen skal ha 41 representantar. Frå den nye kommunen blir sett i verk og fram til ordinært kommunestyreval i 2019, skal kommunestyret bestå av 33 representantar frå dagens Stord kommunestyre og  8 representantar frå Fitjar kommunestyre. Ordføraren i Stord skal vere ordførar i dette kommunestyret, medan ordføraren i Fitjar skal vere varaordførar. Begge i full stilling.

Etter folkerøystinga må avtalen godkjennast av kommunestyra i Fitjar og Stord før han kan iverksetjast.


Les heile avtalen på nettsida til Fitjar kommune. 

 

 

Har arbeidd fram avtalen: (f.v) Andreas Larsen, assisterande rådmann i Fitjar og sekretær for utvalet, Kathrin Ankervold frå kommuneforbundet i Fitjar, rådmann Magnus Mjør Stord, formannskapsmedlem i Stord Liv Kari Eskeland, ordførar Harry Herstad, formannskapsmedlem Fitjar, Agnar Aarskog, ordførar Wenche Tislevoll og Anne Line Innvær frå kommuneforbundet Stord. Foto: Steinar Hystad, stordnytt.