Kommunale investeringar

Fitjar formannskap gav i sitt møte på fredag rådmannen fullmakt til å gjennomføre ei del mindre investeringar.

Bakgrunnen er budsjettvedtaket (81/15) om investeringar for kr 38. 742.000,- Investeringar som skal finansierast med nytt lån på kr 37 175 000,-, tilskot på kr 1.060.000 og bruk av eigenkapital/sal av anleggsmidlar på kr 507 000.

Fleire av investeringane frå 2015 vart ikkje fullført i løpet av rekneskapsåret. Desse vil ein kome tilbake til i samband av revidering av 2015 budsjettet.

Dei største investeringane vil bli fremja som eigne saker når dei er utgreidde og klare til vedtak.

Dei mindre investeringane rådmannen ville ha fullmakt til å iverksette er:

 

Prosjekt

page21image6400 page21image6720

Ramme

IKT administrasjon

page21image9168 page21image9488

280.000,-

Oppgradering Agresso

page21image12032 page21image12352

250.000,-

page21image13280 page21image13600

Eigenkapitaltilskot KLP

507.000,-

IKT skule

380.000,-

page21image18288 page21image18608

Inventar skule

150.000,-

Utstyr kjøken FBB

page21image22088 page21image22408

150.000,-

page21image23336 page21image23656

Inventar FBB

100.000,-

Trafikksikring – port/ballnett Øvrebygda skule

page21image27216 page21image27536
100.000,-
page21image28464 page21image28784

Kjøken Havnahuset

200.000,-

Reguleringsplan Håkonar Næringspark

page21image31904 page21image32224

400.000,-

Beredskapsbåt (Friluftsrådet)

page21image34768 page21image35088

325.000,-

page21image36016 page21image36336

Veg Dalen

200.000,-

page21image38520 page21image38840

Overordna VA-plan, nybygg og vedlikehald – sjølvkost

150.000,-

Div. småanlegg vass

page21image42264 page21image42584

250.000,-

Avlaup småanlegg

page21image45128 page21image45448

250.000,-

page21image46376 page21image46696

Plan for arealbruk gravplassen

100.000,-

Sum

page21image50424 page21image50744 page21image50904 page21image51328

3.792.000,-

Eigenkapitalinnskotet i KLP er føresett finansiert av eigenkapital / sal av anleggsmidlar.

Nye investeringar er føresett finansiert av nytt låneopptak i 2016.

Samrøystes vedtak:

Formannskapet gjev Rådmannen løyve til å setja i verk nye investeringar innanfor den skisserte ramma på kr 3.792.000,-.