Samtalar om kommunereforma

 Fitjar formannskap i møte i dag.  Med ryggen til ser me tillitsvalde Katrin Ankervold og Turid Dalen som òg var innkalt. Foto: Håkon C. Hartvedt

Fitjarposten har tidlegare skrive at ein ikkje heilt er komen i land med forhandlingane om kommunereforma. I dag samtalte Fitjar formannskap om denne saka, men sjølvsagt utan nokon form for vedtak.

Ordførar Wenche Tislevoll orienterte formannskapet om at årsaka til at ein ikkje kom heilt i mål var tidsnaud. Men ho hadde god tru på at ein ville kome fram til ein avtale på neste møte, som vert førstkomande onsdag.

Ho formidla vidare at både Stord og Fitjar snakkar ein om ein ny kommune. Det er altså ikkje snakk om at Fitjar skal inn under Stord kommune.

Agnar Aarskog som òg sit i forhandlingsutvalet, understreka at det har vore ein god tone i forhandlingane, men han synest samstundes at dette er krevjande og at han ikkje berre har gode kjensler med omsyn til desse forhandlingane

 Tillitsvalt Katrin Ankervold uttrykte at dei som tillitsvalde blir hørt på i forhandlingane.

Nullalternativet
Det vart vidare samtalt ein del om nullalternativet – det vil seie alternativet der ein vert verande eigen kommune som no.

Trond Salmo orienterte og synte til ei KS-høyring som syner at Fitjar vil tapa ein god del pengar som ein no får i rammetilskot, basistilskot  og småkommunetilskot. I tillegg går ein glipp av overgangstilskota som ein får ved kommunesamanslåing.

Til dette svarte Agnar Aarskog at då vil det bli eit distriktsoppgjer. – Dette vil vere vil være å hive alle kommuner på Robek-lista

Brosjyre
Formannskapet brukte òg ein del tid på å samtale om å få lagd ein brosjyre i samband med kommunereforma. Av samtalen trekkjer me ut følgjande:

 1. Brosjyeren må presentere begge alternativa, både Ny kommune og Nullalternativet på ein så nøytral måte som mogeleg. 
 2. Det må òg leggjast ut info på nett. Kanskje eigen facebookside?
 3. Heile avtalen må òg vere tilgjengeleg på papir.
 4. Brosjyren må vere klar rett etter påske. (Folkerøystinga er 25. april).

 Kriterier folkerøysting
Assisterande rådmann Andreas Moe Larsen orienterte om kriterier i samband med folkerøystinga.

– Det er stort rom for utforming av lokale reglar for folkerøysting, men Fylkesmannen foreslår at ein brukar same prosessreglar som gjeld i vallova.  Det vil folk kjenne seg igjen i, sa han, mellom anna.