Kommunebudsjettet 2016

Ordførar Wenche Tislevoll ser tilbake på 2015. Foto: Harald Johan Sandvik

Kommunestyret hadde budsjettmøte i dag.

Sjeldan har kommunestyret vore så samstemt og harmonisk i ei budsjetthandsaming som i dag, men underteikna opplevde eit tilsvarande møte i desember 1995. 

Gruppene hadde jobba godt saman og forhandla seg fram til felles konklusjonar. Det lovar godt for arbeidet i det nye kommunestyret.

Ordførar Wenche Tislevoll innleia den generelle debatten med eit attersyn på det som har skjedd i 2015.
Kommuneval, friluftslivet sitt år med diverse opplevingar – og Longøyo som nytt turmål, kommunereform med spenninga som følgjer den saka, politireform, mottak av flyktningar.

Folketalsauken er svært gledeleg, ved teljing 1. oktober var det 3.123 innbyggjarar i Fitjar! Tre fjernsynsprogram frå Fitjar dei siste vekene er svært god reklame! Kulturlivet blomstrar og skulekorpset har suksess! Me er den minst sårbare kommunen i Sunnhordland i den nedturen som oljebransjen opplever no.

Næringslivet i Fitjar har hatt eit godt år. Nokre eksempel: Fitjar Mekaniske Verksted, Heimli AS og Sjøtroll. Ho takka også dei 350 tilsette i kommunen for god innsats og slutta av med å seia at budsjettet som skal vedtakast i dag er godt og ansvarleg, det gir innbyggjarane gode tenester og opnar for vekst og utvikling.

Deretter heldt utvalsleiarane Torstein Grimen, H, og Grete Marit Veka Maraas, Sp, og gruppeleiarane Harald Rydland, KrF, Arne Prestbø, H, Sigurd Andre Maraas, Frp, og Agnar Aarskog, Ap, sine innlegg. 

I budsjettet hadde politikarane gjort nokre endringar på rådmannen sitt opphavlege framlegg.

Innsparingar: Mindre tilskot private barnehagar,  innsparing kontrollutval, ny straumavtale, vakanse i stilling.

Påplussingar: 7.-klassane vert verande på skulane sine, utviding lærarstilling vaksenopplæring, auka løyving til læremiddel skulane, ekstra naturfagtime på mellomtrinnet – pluss nokre mindre postar.  Etter dette går budsjettet med eit overskot på kr. 2.144.000.

Budsjettet med langtidsbudsjett og verbale føringar vart samrøystes vedteke.