Årsmøte i Fitjar Sp med vitjing av Kjersti Toppe

 F.v. Kjersti Toppe og Grete Veka Maraas.

Fitjar Sp hadde nyleg årsmøte med vitjing av Kjersti Toppe. VIdare referat frå møtet kan du lese nedanfor.

«Sp sin stortingsrepresentant kom rett frå Spørjetimen i Stortinget og fakkeltog i Volda på grunn av at sjukehuset der er trua med funksjonskutt, som Stord sjukehus er det. Som kjend er det i sjukehusplanen frå helseministeren sett fram forslag om å legge ned kirurgisk akuttfunksjon på Stord. «Det stemmer ikkje som Helseministeren trur at det går ledige kirurgar og ventar på oppdrag på Stord og andre sjukehus i same storleik», sa ho. «Først og fremst gjeld dette eit stort tal pasientar som treng utgreiing av tilstanden med undersøking og oppfølging, nokre skal opererast temmeleg raskt, andre skal ha anna behandling. 

Vidare vil fjerning av akuttfunksjonen redusere sjukehuset som attraktiv arbeidsplass, og i neste omgang få innverknad på praksis for turnuskandidatar og praksis for sjukepleiarstudentar. Det er ingen undersøkingar som viser at små sjukehus har tilsette som gjer dårleg arbeid medan dei større aldri gjer feil. Pasientar som skal sendast vidare til andre sjukehus som til dømes Haukeland vil framleis verta sende dit, men det er svært mange som faktisk kan undersøkast og behandlast på Stord. Eg har hatt fleire møte og samtalar med tilsette og tillitsvalde ved sjukehuset i samband med saka. Me i Sp har laga ein alternativ plan, sjå på heimesida vår!»

Høgskulane
Tankane omkring fusjon av høgskulane på Vestlandet er også viktig å følgje med på, sa ho. Først og fremst treng me høgskular som HSH for å få utdanna nok barnehage- og grunnskulelærarar, sjukepleiarar og ingeniørar. Senterpartiet er oppteke av at me må ha gode profesjonsutdanningar, ei rekke av yrke har ei treårig høgskuleutdanning i botnen, som sjukepleiar utdanninga. For å kunne gi studentane ei god utdanning må dei kunne få god praksisopplæring knytt til det offentlege og private næringslivet.

Kommunereforma
Kommunereforma var ho også oppteken av. Akkurat den dagen årsmøtet fann stad, var det einstemmig vedtak i Fitjar kommunestyre om intensjonsavtale om kva som kan komme ut av ei kommunesamanslåing mellom Fitjar og andre kommunar. Nokre av medlemmane i årsmøtet uttrykte uro for kommunesamanslåing, som nå ser ut til å gjelde berre Stord og Fitjar, om det blir. «Det viktigaste er at fakta kjem på bordet og at folk i Fitjar har eit reelt samanlikningsgrunnlag når folkerøystinga kjem», hevda dei to kommunestyrerepresentantane, Karen Elisabet R. Sæbø og Grete Marit V Maraas. «Men tilbod som i dag ligg i nærleiken kan bli fjerna få år etter samanslåinga når pengesekken skal fordelast mellom alle innbyggarane. Det blir truleg få representantar frå Fitjar samanlikna med Stord som har minst seks gonger så mange menneske».

Kjersti Toppe var ikkje i tvil om at mange kommunar truleg hadde svært lite å vinne på samanslåing, til dømes kommunane rundt Bergen i forhold til bykommunen. Arbeidet for å skape arbeidsplassar og få fart på næringsutvikling og bustadbygging skjer i det levande lokalsamfunnet. Men svært små kommunar er sårbare når det gjeld fagmiljø, til dømes ved sjukefråver, sa ho. Elles stemmer det ikkje at berre små kommunar kan ha problem med å skaffe kvalifiserte fagfolk. Den viktigaste grunnen til å kjempe for den kommunestrukturen me har, er å motarbeide ideen om sentralisering av makt, som igjen gir mindre engasjement for lokalpolitikk og banar veg for privatisering av offentlege tenester. Eit døme ho drog fram var frå tida før far hennar døydde, og mor hennar måtte reise langt for å komme til sjukeheimen i ein heilt anna bydel. Derfor var mora avhengig av skyss frå dei andre i familien. 

Peraløo
Årsmøtet var som vanleg i den koselege Peraløo, fint pynta av vertskapet Per Drønen. Etter matøkt med rømmegraut, var det vanlege årsmøtesaker.

Styret har same samansetning som siste året: Leiar Gro Rydland, nestleiar Per Drønen, kasserar Sverre Sæterbø, sekretær Lars Ove Rimmereid, studieleiar Karen Elisabet R Sæbø og styremedlem Katrine Aarbø Solheim. Grete Marit V Maraas deltek på styremøta som gruppeleiar. Ny varamedlem er Geir Arne Solbakken, medan Nina Strand held fram som andre vara.

Takk til Magne Sandvik for mange år i styret og som varamedlem! Utsending til Fylkesårsmøtet til vinteren er Håvard Andersen.

Årsmeldinga viser god aktivitet med fokus på valkampen, og medlemsvekst. Svært mange medlem deltok i ulike samanhengar i valkampen, det er veldig positivt. Utfordringane framover er å arbeida for gjennomføring av senterpartipolitikk i kommunen.

Referent GR