Tirsdag 21. November 2017


Eigedomsskatt i Fitjar

Lesarbrev frå Agnar Aarskog, gruppeleiar Fitjar Arbeiderparti.

Bakgrunn: I samband med valet i 2007 vart det danna ein fleirtal koalisjon av Frp, KrF, H og V.  Dette vart gjort for å få ny ordførar, etter 8 år med AP-ordførar.  I samband med etableringa av dette fleirtalstyret vart det også inngått fleire politiske avtalar, m.a. at eigedomsskatt ikkje skulle innførast i valperioden!

Arbeidarpartiet hadde då m.a. hatt ordføraren i 8 år, utan å innføra eigedomsskatt. Dette var eit bevisst val, sjølv om økonomien i periodar har vore verre enn det den er i dag.  I løpet av dei 4 siste åra med AP-styre, hadde kommunen rundt 15 millionar i overskot.

Etter eitt år med koalisjonen, såg ordførar Harald Rydland det naudsynt å innføra eigedomsskatt.  Det vil seia at Frp, KrF, H, og V som no styrer, alt etter eitt år har klart å forverra økonomien for kommunen så mykje, at dei såg det som naudsynt å innføra eigedomsskatt.  (i valkampen året før var det ikkje naudsynt, jamfør deira avtale om å ikkje innføra eigedomsskatt.)

Fitjar AP såg snart at koalisjonen hadde klart å styra økonomien i feil retning, og også AP gjekk med på å innføra eigedomsskatt - me valde å støtta Krf i denne saka.  AP gjekk då inn i eit budsjettforlik med Krf. Diverre valde Krf å ikkje følja opp dette -  alt på eit av dei fyrste kommunestyremøte, var dette forliket gløymt!  Samarbeidet mellom Frp, Krf, H, og V haldt fram som før.

AP har i ettertid innsett at me burde teke styringa på denne saka frå dag 1, men me rekna jo med at Frp, KrF, H, og V, som har fleirtal, ville ta den politiske styringa og ikkje overlata det til m.a. AP, som vart kasta, for at dei ville ha ordføraren. Veljarane må merka seg at ei stemme til H, V og Frp mest truleg gjev KrF- ordførar også til neste val.

Administrasjonen
I  saka om eigedomsskatten har administrasjonen skapt mykje rot for oss politikarar.  Innbyggjarane har ikkje fått god nok informasjon om eigedomskatten.  Rådmannen har heller ikkje følgd dei vedtak som er gjort, jamfør siste kommunestyre , der AP kom med eit framlegg som fekk fleirtal. Ordføraren har eit klart ansvar for å ettersjå at eit fleirtalsvedtak vert følgd opp.  AP såg at det vart lagt opp til å gjera endelege føringar for eigedomsskatten i formannskapet, det vil seia at saka ikkje skulle til kommunestyre, som tidlegare lova.  Her må ordføraren ta styringa og ikkje la administrasjonen bestemma saksgangen i ei så viktig sak.

Kva gjer AP?
Etter drøfting i styret og kommunestyregruppa  vil me fremja slikt framlegg:

  1. Botnfrådraget vert auka frå kr 100.000,00 til kr 500.000,00 (dersom det er mogleg, vil me auka dette berre for bustadhus).
  2. Kvadratmeterprisen vert sett ned frå kr 8.000 til kr 7.000.
  3. Det skal ikkje opprettast nye stillingar i administrasjonen før tidlegast i samband med budsjetthandsaminga for 2010.
  4. Det kan leigast inn ekstern kompetanse/kapasitet til Kommuneplanen.
  5. Finansieringa av mindre inntekt frå eigedomsskatten, skal ikkje gå ut over skule/eldreomsorg.  Kommunen skal nytta auka inntekt frå Regjeringa i samband med revidert budsjett, og mindre forbruk ved å utsetja å tilsetja fleire i administrasjonen.
  6. Eigedomsskatt skal fjernast i Fitjar kommune frå 01.01.10.  Dette forutset at det vert utbygging av vindmøllepark i Fitjarfjellet, og at inntekter frå dette anlegget er begynt å koma.  Dette skal endeleg avgjerast i samband med budsjetthandsaminga for 2010.  Fitjar AP vil streka under at Eigedomsskatten skal fjernast.

AP sitt framlegg vil gi ein gjennomsnittbustad ein skatt for 2009 på omlag kr 2.500,-, medan framlegget frå administrasjonen vil gje ein skatt på omlag kr 5.000,-.  For 2010 vil me fjerna eigedomsskatten i Fitjar kommune.  AP vil fremja framlegg om dette i samband med budsjettet for 2010, men for å klara dette er me avhengig av å få eigedomsskatt frå eit eventuelt vindkraftanlegg.  Dersom det ikkje vert utbygd vindkraft, vil AP vidareføra framlegget om eigedomsskatt på kr 2.500,- i gjennomsnitt for ein bustad.

AP er mest oppteken av å få ned skatten for vanlege bustader i Fitjar, på folkemøtet som Høgre prisverdig tok initiativet til, vart det alt for mykje fokus på m.a. hyttene i Kråko.  Underteikna skjønar hyttefolket sitt engasjement i saka, men Fitjar AP sitt fokus vil vera på alle dei som bur i Fitjar heile året og treng gode tenester av kommunen, samstundes med at kommunen ikkje skattlegg innbyggjarar for mykje.

Dersom me ikkje får fleirtal for vårt framlegg, vil me stemma i mot eigedomsskatt i Fitjar!

Korleis vil me finansierer dette?

  1. AP vil ikkje gå inn for å auka med 3 – 4 stillingar i administrasjonen, slik som KrF og H har vedteke.
  2. AP vil bruka dei auka inntektene frå Regjeringa, som kom i samband med revidert budsjett 2009.

Det har synt seg at Frp, H, Krf og V ikkje klarar å styra Fitjar kommune på ein akseptabel måte, derfor vel no AP og gå inn og ta styringa i denne viktige saka for innbyggjarane i Fitjar!

Fitjar 06.06.09

Agnar Aarskog
Gruppeleiar, Fitjar AP

Heim med tre pokalar

19.11.2017 Helga Rimmereid

Under ferjeturen heim kunne Fitjar skulekorps jubla over gode resultat under årets Sotrafestival. Foto: Helga Rimmereid Heim med tre pokalar Fitjar skulekorps kom heim med heile tre pokalar etter korpskonkurransen Sotrafestivalen, laurdag...

Les meir ...

Vintercupen – haustens vakraste eventyr!

18.11.2017 Kjetil Rydland

Flagget opp for Vintercupen i ruskavêret på kunstgrasbanen. Foto: Kjetil Rydland.  Vintercupen – haustens vakraste eventyr! Fotballgruppa i Fitjar Idrettslag har avvikla den 26. vintercupen sidan starten i 1992, og endeleg fekk...

Les meir ...

Sindre Henriksen på pallen

18.11.2017 Håkon C

Skjermdump frå NRK. Sindre Henriksen på pallen I den forrykande verdscup-en på skeiser i Stavanger i helga med utruleg sterk norsk dominans kom og Sindre Henriksen på pallen.

Les meir ...
annonse
annonse

Tradisjonsrik julemesse

18.11.2017 Håkon C

Tradisjonsrik julemesse Leiar i Fitjar Husflidslag har mykje fint å ønskje velkomen til i Fitjartun. Foto: Håkon C. Hartvedt Dei held på tradisjonane Fitjar Husflidslag. Difor vart det ingen store overraskingar å...

Les meir ...

Utstilling i barndommens bygd

18.11.2017 Håkon C

Bjørn Bjørlykke orienterer om bileta. Foto: Håkon C. Hartvedt Utstilling i barndommens bygd Bjørn Bjørlykke voks opp i Fitjar, og budde her til far hans som var prest i bygda, flytta i...

Les meir ...

Tøffe tak i vintercupen

18.11.2017 Kjetil Rydland

Ole Bergesen har frose mykje til ære for Fitjar-fotballen, men her kan han til si store glede sjå at det nærmar seg gull for Bakken/Sentrum. Foto: Kjetil Rydland.  Tøffe tak i...

Les meir ...
annonse


Fitjar kyrkje – eit landemerke!

19.11.2017 Kjetil Rydland

Biskop Halvor Nordhaug i Fitjar kyrkje. Foto: Kjetil Rydland.  Fitjar kyrkje – eit landemerke! Fitjarkyrkja hausta mykje rosande omtale under jubileumsgudstenesta søndag føremiddag, då biskop Halvor Nordhaug gjesta kyrkja saman med fleire...

Les meir ...
Boklansering: Firmaet som sette Koløyo på kartet - www.fitjarposten.no