Torsdag 19. Juli 2018


Bakken barnehage

Barnehagen er ein privat barnehage, ein kyrkjelysbarnehage med utvida kristen formålsparagraf. Eigar er  stiftinga Fitjar soknerådsbarnehage.

Historikk
Fitjar sokneråd dreiv  frå 1991 til 2006 korttidsbarnehage i fleire bedehus i Fitjar kommune. Nokre år blei det dreve korttidsbarnehage i alle krinsane: Stranda, Øvrebygda, Dåfjorden og Fitjar sentrum. Barnehagen i  krinsane blei nedlagt etter kvart som barnetalet der minka, men i Fitjar sentrum var det ein stor korttidsbarnehage med 32 born heilt til våren 2006.

Fitjar sokneråd såg allikevel behovet for fleire heildagsbarnehageplassar i Fitjar kommune, og oppretta stiftinga Fitjar soknerådsbarnehage. Frå 1.august 2006 var heildagsbarnehagen Fitjar soknerådsbarnehage ein realitet, den første tida i midlertidige lokale i Fitjar bedehus. Ein verna bustad som kommunen hadde for sal blei kjøpt sommaren 2005, og etter ein lengre planleggings- og byggeperiode kunne me ta i bruk den nye barnehagen i Bakken i desember 2008.

Barnehagen har i dag 2 avdelingar:
Marihøna med 12 plassar for born i alderen 0-3 år.
Blåklokka med 24 plassar for born i alderen 4-6 år.

Plass-storleik og pris (foreldrebetaling):
Heil plass                                     kr.2330 + 200 (lunsj,melk,frukt)
60 % plass (3 dagar i veka)           kr.1400 + 120 ( -”-       -”-       )
40 % plass (2 dagar i veka)           kr. 950  + 80   (  -”-       -”-      )

Opningstid: 6.45- 16.45

Kor ligg barnehagen?
Barnehagen ligg i bustadfeltet Bakken. Adressa er Varhaugsvegen 8, men hovudvegen til barnehagen går via Fitjar Idrettspark.

Barnehagen har eit flott og variert uteområde med leikeapparat, plen og ulent terreng. Dessutan er nærområdet til barnehagen Fitjar Idrettspark og friluftsområde Rossneset der me har lavvo. Hovudmottoet for barnehagen er ” Trivsel, glede, leik og rørsle!”

Personalet:
Barnehagen har 4 førskulelærarar ( styrar, 2 ped.leiarar og førskulelærar) og 6 assistentar (av desse er 1 lærarutdanna og 1 barne og ungdomsarb.).

Kurs:
Barnehagen legg vekt på at personalet skal få auka kompetansen sin ved  å delta på kurs. Derfor deltek heile personalgruppa på 2 kurs i året, eit regionalt i regi av FOS (Forum for Oppvekst Sunnhordland) og eit i regi av NLA /kyrkja.
Dessutan har alle i personalgruppa gjennomgått kursopplegget ICDP. Dette er eit program støtta av Barne- og likestillingsdepartementet og som Fitjar kommune ønsker skal få større omfang i kommunen vår.Sjå www.foreldreveiledning.dep.no

Foreldre-grupper:
Styrar i barnehagen har gjennomgått program for rettleiar i ICDP ( International Child Development Programme) og tilbyr kvar haust foreldra til å delta på 6 gruppesamlinger (kl. 15- 16.30) mens borna er i barnehagen.Dette er eit samarbeid med helsestasjonen,og helsesøster deltek på samlingene. På gruppesamlingene bruker me heftet: ” 8 tema for godt samspel”.

Satsningsområde:
*Prosjekt/utviklingsarbeid : Vennskapsbarnehage
Barnehageåret 2008/2009 starta me opp Vennskapsbarnehage-prosjektet. Me inngjekk avtale med ”Stefanusbarnehagane” i Kairo, Egypt i samarbeid med Norsk Misjon i Øst og IKO. Desse barnehagane i ”Søppelbyen” vert dreve av Maggie Gobran (mest kjent som Mama Maggie), universitetslektoren som forlèt sin gode stilling for å hjelpa dei aller fattigaste.
Prosjektet blir vidareutvikla barnehageåret 2009/2010.Me har fått prosjektmidler og 3 av personalet reiser i sept/okt.-09 på studietur til Egypt. Prosjektet har fleire tema: bli kjent med eit anna land/folk/ kultur;  rik/ fattig; me kan dela, arrangera tilstelning og samla inn penger; resirkulering/ gjenbruk.

*Årets forfatter: Alf Prøysen
Me har ei 3 års rullering på forfattarane : Alf Prøysen, Astrid Lindgren og Torbjørn Egner.Me samarbeider med biblioteket (bøker/ utstilling) og Fitjar vidaregåande skule som lagar til teaterframsyning med utgangspunkt i denne forfattaren.

*Språk
”SPRÅKSPRELL”: Dette er eit metodisk opplegg for førskulebarn som me bruker i enkelte samlingsstunder. Opplegget legg vekt på ordrytme, rim og reglar, rimord osb. og er med på å fremje barns språklege utvikling.

*Sosial kompetanse
Me bruker opplegget ” Truls og Trine”. Dette er eit opplegg som består av 25 forteljingar som handler om barn venskap, glede, leik, konfliktar osb.

*Førskulegruppe
Barnehageåret 2009/10 går 22 førskulebarn i barnehagen vår. Desse har eit eige opplegg ei gong i veka.

*Utvida kristen formålsparagraf
Kva tyder det?
I ein barnehage med vid praktisering av den kristne formålsparagrafen , vil fagområdet ” Etikk, religion og filosofi” ha ein større plass enn i dei fleste andre barnehagar. Enkle kristne barnesongar og Bibelforteljingar har ein naturleg plass i barnehagekvardagen. Me har eit godt samarbeid med Fitjar kyrkje som inneber at prestane kjem på besøk og deltek i nokre samlingsstunder. Me har og eit samarbeid kring høgtidene: julegudsteneste m/ julespel, påskevandring , pinsefest og hausttakkefest.

Velkommen til å ta kontakt!

Adresse: Varhaugsvegen 8, 5419 Fitjar
Telefon: 53 22 26 00
Mailadresse: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Styrar: Torunn Konstali Aarskog

 

 

 

 

 

 

 

Blekkspruten klatra over ripa!

17.07.2018 Kjetil Rydland

Blekkspruten har klatra opp den glatte veggen med sugeskålene sine, og er klar til å hoppa ut att i sjøen. Foto: Gunnar Siglen.  Blekkspruten klatra over ripa! Fiskar Gunnar Siglen fortel ei...

Les meir ...

Vandring i elveleiet til Tveitaelvo

16.07.2018 Kjetil Rydland

Her starta elvevandringa, vel hundre meter nedanfor Botnavatnet. Foto: Magne Røed.  Vandring i elveleiet til Tveitaelvo Tveitaelvo er ei av dei mest vassrike elvane våre, og renn frå Botnavatnet forbi Dalshaugane og...

Les meir ...

Friluftsgudsteneste med dåp i Kråko

16.07.2018 Kjetil Rydland

Fríðleif Lydersen døyper vesle Jenny Myhre. Foto: Torbjørn Hovland. Friluftsgudsteneste med dåp i Kråko Godt over 150 soknebarn møtte opp til friluftsgudsteneste i godvêret på Port Steingard i Kråko i går.

Les meir ...
annonse
annonse

Vandring i elveleie

15.07.2018 Kjetil Rydland

Høvet til å vandra opp Eggjafossen kan me ikkje la gå frå oss.  Vandring i elveleie Den uvanleg fine sommaren med lite nedbør har opna bekkefar og elveleie for spanande opplevingar.

Les meir ...

Framande plantar invaderer Fitjar!

14.07.2018 Kjetil Rydland

Parkslirekne er ein av verstingane på svartelista, her ser me ein stor førekomst i Fitjar. Foto: Kjetil Rydland.  Framande plantar invaderer Fitjar! Heile 135 plantearter er svartelista i Noreg, og mange av...

Les meir ...

Geiter fanga på skjer!

14.07.2018 Kjetil Rydland

Desse fem geitene har nok eit kjedeleg ettermiddag i vente; her må dei nok stå til fjære sjø i ettermiddag. Foto: Fitjarposten-tipsar. Geiter fanga på skjer! På eit skjer ved Svelto i...

Les meir ...
annonse

Stolt skipper på stolt skute!

18.07.2018 Kjetil Rydland

Asgeir Andersen ved Dåfjorden Slipp, i bakgrunnen «Gamle Nyborg», den finaste skuta i landet. Foto: Kjetil Rydland. Stolt skipper på stolt skute! Asgeir Andersen i Dåfjorden har kjøpt den finaste frakteskuta i...

Les meir ...
annonse