Sundag 27. Mai 2018


Bakken barnehage

Barnehagen er ein privat barnehage, ein kyrkjelysbarnehage med utvida kristen formålsparagraf. Eigar er  stiftinga Fitjar soknerådsbarnehage.

Historikk
Fitjar sokneråd dreiv  frå 1991 til 2006 korttidsbarnehage i fleire bedehus i Fitjar kommune. Nokre år blei det dreve korttidsbarnehage i alle krinsane: Stranda, Øvrebygda, Dåfjorden og Fitjar sentrum. Barnehagen i  krinsane blei nedlagt etter kvart som barnetalet der minka, men i Fitjar sentrum var det ein stor korttidsbarnehage med 32 born heilt til våren 2006.

Fitjar sokneråd såg allikevel behovet for fleire heildagsbarnehageplassar i Fitjar kommune, og oppretta stiftinga Fitjar soknerådsbarnehage. Frå 1.august 2006 var heildagsbarnehagen Fitjar soknerådsbarnehage ein realitet, den første tida i midlertidige lokale i Fitjar bedehus. Ein verna bustad som kommunen hadde for sal blei kjøpt sommaren 2005, og etter ein lengre planleggings- og byggeperiode kunne me ta i bruk den nye barnehagen i Bakken i desember 2008.

Barnehagen har i dag 2 avdelingar:
Marihøna med 12 plassar for born i alderen 0-3 år.
Blåklokka med 24 plassar for born i alderen 4-6 år.

Plass-storleik og pris (foreldrebetaling):
Heil plass                                     kr.2330 + 200 (lunsj,melk,frukt)
60 % plass (3 dagar i veka)           kr.1400 + 120 ( -”-       -”-       )
40 % plass (2 dagar i veka)           kr. 950  + 80   (  -”-       -”-      )

Opningstid: 6.45- 16.45

Kor ligg barnehagen?
Barnehagen ligg i bustadfeltet Bakken. Adressa er Varhaugsvegen 8, men hovudvegen til barnehagen går via Fitjar Idrettspark.

Barnehagen har eit flott og variert uteområde med leikeapparat, plen og ulent terreng. Dessutan er nærområdet til barnehagen Fitjar Idrettspark og friluftsområde Rossneset der me har lavvo. Hovudmottoet for barnehagen er ” Trivsel, glede, leik og rørsle!”

Personalet:
Barnehagen har 4 førskulelærarar ( styrar, 2 ped.leiarar og førskulelærar) og 6 assistentar (av desse er 1 lærarutdanna og 1 barne og ungdomsarb.).

Kurs:
Barnehagen legg vekt på at personalet skal få auka kompetansen sin ved  å delta på kurs. Derfor deltek heile personalgruppa på 2 kurs i året, eit regionalt i regi av FOS (Forum for Oppvekst Sunnhordland) og eit i regi av NLA /kyrkja.
Dessutan har alle i personalgruppa gjennomgått kursopplegget ICDP. Dette er eit program støtta av Barne- og likestillingsdepartementet og som Fitjar kommune ønsker skal få større omfang i kommunen vår.Sjå www.foreldreveiledning.dep.no

Foreldre-grupper:
Styrar i barnehagen har gjennomgått program for rettleiar i ICDP ( International Child Development Programme) og tilbyr kvar haust foreldra til å delta på 6 gruppesamlinger (kl. 15- 16.30) mens borna er i barnehagen.Dette er eit samarbeid med helsestasjonen,og helsesøster deltek på samlingene. På gruppesamlingene bruker me heftet: ” 8 tema for godt samspel”.

Satsningsområde:
*Prosjekt/utviklingsarbeid : Vennskapsbarnehage
Barnehageåret 2008/2009 starta me opp Vennskapsbarnehage-prosjektet. Me inngjekk avtale med ”Stefanusbarnehagane” i Kairo, Egypt i samarbeid med Norsk Misjon i Øst og IKO. Desse barnehagane i ”Søppelbyen” vert dreve av Maggie Gobran (mest kjent som Mama Maggie), universitetslektoren som forlèt sin gode stilling for å hjelpa dei aller fattigaste.
Prosjektet blir vidareutvikla barnehageåret 2009/2010.Me har fått prosjektmidler og 3 av personalet reiser i sept/okt.-09 på studietur til Egypt. Prosjektet har fleire tema: bli kjent med eit anna land/folk/ kultur;  rik/ fattig; me kan dela, arrangera tilstelning og samla inn penger; resirkulering/ gjenbruk.

*Årets forfatter: Alf Prøysen
Me har ei 3 års rullering på forfattarane : Alf Prøysen, Astrid Lindgren og Torbjørn Egner.Me samarbeider med biblioteket (bøker/ utstilling) og Fitjar vidaregåande skule som lagar til teaterframsyning med utgangspunkt i denne forfattaren.

*Språk
”SPRÅKSPRELL”: Dette er eit metodisk opplegg for førskulebarn som me bruker i enkelte samlingsstunder. Opplegget legg vekt på ordrytme, rim og reglar, rimord osb. og er med på å fremje barns språklege utvikling.

*Sosial kompetanse
Me bruker opplegget ” Truls og Trine”. Dette er eit opplegg som består av 25 forteljingar som handler om barn venskap, glede, leik, konfliktar osb.

*Førskulegruppe
Barnehageåret 2009/10 går 22 førskulebarn i barnehagen vår. Desse har eit eige opplegg ei gong i veka.

*Utvida kristen formålsparagraf
Kva tyder det?
I ein barnehage med vid praktisering av den kristne formålsparagrafen , vil fagområdet ” Etikk, religion og filosofi” ha ein større plass enn i dei fleste andre barnehagar. Enkle kristne barnesongar og Bibelforteljingar har ein naturleg plass i barnehagekvardagen. Me har eit godt samarbeid med Fitjar kyrkje som inneber at prestane kjem på besøk og deltek i nokre samlingsstunder. Me har og eit samarbeid kring høgtidene: julegudsteneste m/ julespel, påskevandring , pinsefest og hausttakkefest.

Velkommen til å ta kontakt!

Adresse: Varhaugsvegen 8, 5419 Fitjar
Telefon: 53 22 26 00
Mailadresse: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.
Styrar: Torunn Konstali Aarskog

 

 

 

 

 

 

 

Ikkje drep hoggormen!

25.05.2018 Kjetil Rydland

I dag hadde denne stakkars hoggormen kome fram i sola og mist livet. Foto: Kjetil Rydland. Ikkje drep hoggormen! I ettermiddag låg ein død hoggorm på traktorvegen frå Dalshaugane opp mot Tveitakleivo...

Les meir ...

Inviterer til «Dei Unges festspelframsyn…

25.05.2018 Jonas

Inviterer til «Dei Unges festspelframsyning» Laurdag inviterer Fitjar kulturskule, saman med dei andre kommunane i Sunnhordland, til «Dei unges festspelframsyning» i kinosalen i Stord kulturhus.

Les meir ...

Både Drønen og Lydersen på søkjarlista

25.05.2018 Kjetil Rydland

Fríðleif Lydersen vil bli sokneprest i Fitjar. Foto: Kjetil Rydland. Både Drønen og Lydersen på søkjarlista Då søknadsfristen gjekk ut denne veka, var både fungerande sokneprest Fríðleif Lydersen og tidlegare Fitjar-prest Roald Drønen...

Les meir ...
annonse

Geir Skeie med hårete hurtigmat-ambisjon…

24.05.2018 Jonas Sætre

Geir Skeie med hårete hurtigmat-ambisjonar: – Potensialet er mykje større enn 1000 restaurantar I november var planen til Geir Skeie å starte opp 10 restaurantar av hurtigmatkonseptet «Pink Fish» i løpet...

Les meir ...

Innfører totalforbod mot open eld

24.05.2018 Jonas Sætre

Innfører totalforbod mot open eld Illustrasjonsfoto: Pixabay Fitjar kommune innfører totalforbod mot open eld i grunna stor  gras-, lyng- og skogbrannfare.

Les meir ...

«Verdas o-dag» – ei global mønstring

23.05.2018 Kjetil Rydland

 Ola og Jon Fitjar Hjelle sprang den korte løypa, og kom i mål hakk i hæl. Foto: Kjetil Rydland. «Verdas o-dag» – ei global mønstring I går var Fitjar med på «Verdas...

Les meir ...
annonse

Legg ny straumkabel

26.05.2018 Kjetil Rydland

Her blir det lysregulering framover, til arbeidet med straumkabelen frå bedehuset til Rimbareid er ferdig. Foto: Kjetil Rydland. Legg ny straumkabel I desse dagar legg Fitjar Kraftlag ned ny straumkabel mellom Fitjar...

Les meir ...
annonse