Måndag 11. Desember 2017Katrin I. Ankervold og lærarane i Fitjar er urolege over utviklinga i skulen om budsjettforslaget går gjennom. Foto: Kjetil Rydland.

Lærarane er urolege over budsjettforslaget 

– I år er det faktisk langt meir alvorleg enn alle åra eg har vore hovudtillitsvald, seier Katrin Innvær Ankervold om forslaget til langtidsbudsjett for Fitjar kommune. 

 

Ho er lokallagsleiar for Utdanningsforbundet i Fitjar, som organiserer pedagogane i skulane og barnehagane. Ho fortel at det er uro blant lærarane i bygda over dei store kutta i forslaget til langtidsbudsjett for Fitjar kommune som blir behandla i desse dagar.


Fitjar kommune har store utfordringar med å få budsjettet til å gå opp i åra framover, av fleire årsaker. Me vil få mindre pengar å rutta med på grunn av kommunereforma. Fordi Fitjar kommune har valt å vera "frivillig liten", vil me få lågare overføringar over statsbudsjettet. I tillegg vil me tapa 2,7 millionar årleg i rammetilskot om folketalet rundar 3 200, i dag er me 3 194 innbyggjarar i Fitjar. I år har også skatteinngangen svikta.

 
Det er såleis ein tøff jobb administrasjonen og politikarane i Fitjar har med budsjettarbeidet i år. Forslaget frå rådmannen skal handsamast i Utval for oppvekst og omsorg førstkomande tysdag, og går så vidare til behandling i formannskapet 6. desember. Endeleg vedtak blir gjort i kommunestyret i møtet 20. desember, etter at det har vore ute til høyring veka før. 

 

Stort engasjement

Lokallagsleiar Ankervold fortel at budsjettforslaget frå rådmannen har utløyst ei stek uro hos medlemmene hennar ved alle skulane i Fitjar. Engasjementet har òg spreidd seg til ein del foreldre, seier ho. 


Lærarane opplever dei føreslegne kutta som uforsvarlege, og klubbane ved dei enkelte skulane vil venda seg direkte til politikarane, i tillegg blir det sendt lesarinnlegg til media. Dei tenkjer på borna som desse kutta vil gå ut over, seier Katrin Ankervold. 


For å få synleggjort konsekvensane av kuttforslaga vil dei be om lukka møte i Utval for oppvekst og omsorg i neste veke.

 

Dramatiske konsekvensar

Ankervold synest det er bra at administrasjonen har konkretisert kor dei vil henta pengane, som vil ei innsparing på 1,9 millionar i driftsbudsjettet for 2018 og 3 millionar per år i dei følgjande tre åra. Det er bra i den forstand at ho får høve til å peika på konsekvensane av budsjettkutta. Det er til dels store kutt det er snakk om: 

 

1) Flytta elevar: 7. klasse frå Øvrebygda – sju elevar – blir flytta ned til Rimbareid skule frå hausten 2018. Dette vil gi ei innsparing på 267 000 kroner til neste år.

 
Elevane frå Øvrebygda vil missa faget mat og helse, fortel Ankervold, for på Rimbareid har dei dette faget i 6. klasse medan Øvrebygda har det i 7. klasse. Dermed vil altså dei sju elevane frå Øvrebygda falla mellom to kjøkenkrakkar. 

 
Det er ikkje lovleg å nekta elevar undervisning i eit fag, seier Ankervold, så dei må få faget på Rimbareid, og det vil kosta pengar.

 
2) Samanslåing: På Rimbareid skal to 1.-klassar i inneverande skuleår slåast saman til éin 2. klasse frå hausten 2018. Dette vil gi ei innsparing på 267 000 kroner til neste år. Denne klassen vil då få 28 elevar, 9 jenter og 18 gutar. 

 
3) Spesialundervisning: Fjerna ei stilling på Rimbareid vil gi ei innsparing på 267 000 kroner til neste år.

 
4) Norskopplæring: Fjerna fire veketimar til SNO norskopplæring på kvar av dei tre skulane, til saman 12 veketimar. 

 
5) Skulemateriell: Reduksjon på 100 000 kroner per år, fordelt på skulane etter elevtal. 

 
6) Bokinnkjøp: Kutt i bokinnkjøp til biblioteket på 46 000 kroner per år. 

 
Summen av alle desse kutta vil gi alvorlege konsekvensar, meiner Utdanningsforbundet. Lærarar som har dei aktuelle klassane klarer ikkje tenkja på korleis det skal gå neste skuleår, seier Ankervold. Enkelte vurderer å gje seg som lærer. Ho vonar derfor at politikarane snur før det er for seint.

 

Håp

Katrin Innvær Ankervold har eit håp om at utval for oppvekst og omsorg avviser dei nemnde kuttforslaga i budsjettforslaget på møtet sitt førstkomande tysdag.


Ho vedgår òg at ho følgjer ekstra godt med på behandlinga av Statsbudsjettet i desse dagar. Ankervold vonar Stortinget gjer vedtak om ein minstenorm for vaksentettleik i skulen, for ho reknar med at det vil kunna få verknad for budsjettet i Fitjar.


No minner Ankervold politikarane i Fitjar om kor viktig det er med tidleg innsats i skulen, og ber dei om ikkje å kutta så sterkt i skulebusjettet. – Me opplever det som heilt uforsvarleg! seier leiaren i Utdanningsforbundet i Fitjar til slutt.  

 

Butikkar og tenester i sentrum "Klikk for å sjå alle"

.

Døgeret rundt for brøyten

10.12.2017 Håkon C

  Brøyting på fortau tidlegare i kveld. No må mannskapa konsentrera seg om å strø vegane. Så tek dei fortaua i morgon. Foto: Håkon C. Hartvedt Døgeret rundt for brøyten Tre traktorar har...

Les meir ...

Julestemning med Putti Plutti Pott

09.12.2017 Kjetil Rydland

Sandeid barne- og ungdomsteater med sjarmerande versjon av nissemusikalen Putti Plutti Pot. Foto: Kjetil Rydland. Julestemning med Putti Plutti Pott Laurdag ettermiddag fekk eit lydhøyrt publikum gleda av å sjå den kjende nissemusikalen...

Les meir ...

Mestervindu på Fitjar får ny eigar

09.12.2017 Håkon C

Mestervindu på Fitjar får ny eigar     Foto: Mestervindu Mestervindu er kjøpt opp av eit større dør- og vindusleverandør på Austlandet. No ventar fabrikksjefen kraftig vekst i 2018.

Les meir ...
annonse
annonse

Søknader om investeringstilskot

08.12.2017 Harald Johan Sandvik

  No kan kulturhuset få sin eigen kino! Foto: Harald Johan Sandvik. Søknader om investeringstilskot Tre aktuelle saker i formannskapet på onsdag.

Les meir ...

Prioritering av søknader om spelemidlar

08.12.2017 Harald Johan Sandvik

Bildetekst: Skyttarlaget sitt hus. No kan det også koma 15 m. innandørs skytebane på området. Foto: Harald Johan Sandvik. Prioritering av søknader om spelemidlar Søknadsfrist er 15. januar.

Les meir ...

Det nye vegkrysset i sentrum vert bygt i…

08.12.2017 Harald Johan Sandvik

 Neste år skal vegkrysset byggjast om. Foto: Harald Johan Sandvik. Det nye vegkrysset i sentrum vert bygt i 2018 Kommunen og Statens Vegvesen forhandlar om avtale.

Les meir ...
annonse

Fagtorg "Klikk for å sjå alle"


Flinke handballjenter

10.12.2017 Kjetil Rydland

Blide ellevåringar frå Fitjar på Nore Neset laurdag. Foto: Privat.  Flinke handballjenter Laurdag var Fitjar-jentene i ellevårsklassen på Nore Neset og vann to kampar.

Les meir ...
Boklansering: Firmaet som sette Koløyo på kartet - www.fitjarposten.no